อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ ดร.กรณ์ หุวะนันทน์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3912
อีเมล: gornhuva@gmail.com
การศึกษา
 • Ph.D. (Leadership Studies – Nonprofit Leadership & Management), The University of San Diego
 • M.P.A. (Public and Nonprofit Management & Policy), New York University
 • M.Sc. (Strategic Project Management), Umea Universitet – Politecnico di Milano – Heriot-Watt University
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญและสาขาที่สนใจ
 • การจัดการคนเก่ง ภาวะผู้นำ พฤติกรรมองค์การ ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน นวัตกรรมสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พ.ศ. 2555 – 2556
 • เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน พ.ศ. 2552 – 2554
สมาคมวิชาการและวิชาชีพ
 • Nonprofit Leadership Alliance
 • International Society for Third-Sector Research (ISTR)
วุฒิบัตรฝึกอบรม
 • Certified Nonprofit Professional (CNP)
 • Protecting Human Research Participants (U.S. National Institute of Health)
 • Introduction to UN Documents (United Nations Headquarters)
 • Security Council Documentation (United Nations Headquarters)