อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท MPA)

 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศูนย์การศึกษา
ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
รศ. ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
ผศ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
รศ. พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นครราชสีมา
 ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นครราชสีมา
 ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นครราชสีมา
รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุดรธานี
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุดรธานี
ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อุดรธานี
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก
รศ. ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก
รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก
 รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สุราษฎร์ธานี
 รศ. ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สุราษฎร์ธานี
 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สุราษฎร์ธานี
 รศ. ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
 รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ
  รศ. ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ปริญญาโท MPPM)

 อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศูนย์การศึกษา
ศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
ศ. ดร. พลภัทร บุราคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรุงเทพมหานคร
รศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชลบุรี
อ. ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชลบุรี
ผศ. ดร. จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชลบุรี
ศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
ศ. ดร. พลภัทร บุราคม
ศ. ดร. อัญชนา ณ ระนอง
รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
รศ. พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
รศ. ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์
รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
รศ. ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
รศ. ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
รศ. ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
รศ. ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รศ. พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ผศ. ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
ผศ. ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก
รศ. ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ
ผศ. ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D. (Public Administration)

 อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศ. ดร. อัญชนา ณ ระนอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศ. ดร. พลภัทร บุราคม
ศ. ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
 รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
 รศ. พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
 รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
 รศ. ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
 รศ. ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ