หลักสูตร Mini Master of Management Program | MMM รุ่นที่ 71

MMM NIDA

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

1.หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร Mini Master of Management Program มาแล้วกว่า 60 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันนานาประเทศในภูมิภาคได้รวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชน์โดยรวม รวมทั้งแนวนโยบาย Thailand 4.0 เป็นเหตุให้ระบบบริหารงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน จำเป็นที่จะต้องปรับตัวและบูรณาการทั้งในด้านกลยุทธ์การบริหารงาน โครงสร้างองค์การ กระบวนการปฏิบัติงาน แบบแผนในการทำงาน และการสร้างค่านิยมร่วมขององค์การ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติโดยรวม

หลักสูตร Mini Master of Management Program จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป

2.วัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้แก่ บุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2.5 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม
2.6 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง

3.องค์ประกอบหลักสูตร

3. องค์ประกอบของหลักสูตร Mini Master of Management Program
การดำเนินการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 22 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 72 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 

mmm gspa nida

หมวดวิชาที่ 1 หมวดยุทธศาสตร์การจัดการองค์การ

3.1 การบริหารองค์การยุคใหม่

1. ภาวะผู้นำและความสำเร็จขององค์การ 3 ชั่วโมง
2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3 ชั่วโมง
3. การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) 3 ชั่วโมง
4. ผู้บริหารกับระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร (ERP) 3 ชั่วโมง

 

3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

1. เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
2. การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 3 ชั่วโมง

 

3.3 การบริหารการตลาด

1. กลยุทธ์การตลาด 3 ชั่วโมง
2. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ 3 ชั่วโมง
3. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ชั่วโมง
4. โลจิสติกส์ทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน 3 ชั่วโมง

 

3.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์

1. การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
2. การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 3 ชั่วโมง
3. การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3 ชั่วโมง

 

หมวดวิชาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนานักบริหาร
3.5 การพัฒนาระบบคิดและเพิ่มศักยภาพ

1. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
2. นักบริหารกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง
4. กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 3 ชั่วโมง

 

3.6 เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน

1. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และวิกฤติเศรษฐกิจ 3 ชั่วโมง
2. การปรับตัวเพื่อความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3 ชั่วโมง
3. Fintech และกลยุทธ์การลงทุนยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
4. การจัดการการเงิน 3 ชั่วโมง
5. การบัญชีสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง

 

หมวดวิชาที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 วัน

4.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3-5 ปี
4.2 หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
4.3 และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

5.ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม

5. ระยะเวลาการอบรมและสถานที่อบรม
ระยะเวลาการอบรม 12 สัปดาห์ หรือ 72 ชั่วโมง
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
รุ่นที่ 71 อบรมระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 2562

6.ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

6. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini Master of Management Program จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8.ผู้อำนวยการหลักสูตร

8.ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรมคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

9.ค่าธรรมเนียม

9. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000.00 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวันและของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ สำนักงานของโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม โครงการฝึกอบรม คณะ รศ. นิด้า หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรม คณะ รศ. นิด้า เลขที่บัญชี 944-0-29267-1

10.วิธีการสมัคร

10. วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ http:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297

11.หลักฐานในการสมัคร

11. หลักฐานในการสมัคร

11.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
11.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
11.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

12.ติดต่อสอบถาม

12. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11 โทรศัพท์: 0-2727-3701, 0-2727-3879, 0-2375-1297 โทรสาร: 0-2375-1297  เว็บไซต์: http://gspa.nida.ac.th  e-mail: mmm@nida.ac.th หรือ mmm.nida@gmail.com

13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะและศาสตร์ทางด้านการจัดการสมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
13.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ดีต่อไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์