หลักสูตร MMM เหมาะกับใคร?

     หลักสูตร Mini Master of Management Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่าง ๆ  เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้แก่ บุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่
 • เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
 

 • เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 

 • เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม
 • เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของหลักสูตร:

องค์ประกอบของหลักสูตร Mini Master of Management Program
การดำเนินการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 22 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 72 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 

mmm gspa nida

หมวดวิชาที่ 1 หมวดยุทธศาสตร์การจัดการองค์การ

การบริหารองค์การยุคใหม่  
1. ภาวะผู้นำและความสำเร็จขององค์การ 3 ชั่วโมง
2. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3 ชั่วโมง
3. การพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ (HPO) 3 ชั่วโมง
4. ผู้บริหารกับระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร (ERP) 3 ชั่วโมง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
1. เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน 3 ชั่วโมง
2. การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 3 ชั่วโมง
การบริหารการตลาด  
1. กลยุทธ์การตลาด 3 ชั่วโมง
2. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ 3 ชั่วโมง
3. โลจิสติกส์ทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน 3 ชั่วโมง
   
การจัดการเชิงกลยุทธ์  
1. การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
2. การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 3 ชั่วโมง
3. การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนานักบริหาร

1. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
2. นักบริหารกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง
4. กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 3 ชั่วโมง

 

เศรษฐกิจและการบริหารการเงิน
1. เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย และวิกฤติเศรษฐกิจ 3 ชั่วโมง
2. เศรษฐกิจดิจิทัล 3 ชั่วโมง
3. ASEAN Digital Economy โอกาสการเติบโตของภาครัฐและภาคเอกชน 3 ชั่วโมง
4. กลยุทธ์การลงทุนยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
5. การจัดการการเงิน 3 ชั่วโมง
6. การบัญชีสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง

ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 วัน

ค่าธรรมเนียม:

     ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 25,000.00 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

     รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวันและของว่างตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านการบริหารจัดการ
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร / ผู้บริหารองค์การ
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

 

ระยะเวลาและสถานที่อบรม:

 • ระยะเวลาการอบรม 12 สัปดาห์ หรือ 72 ชั่วโมง
 • อบรมเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • รุ่นที่ 72 อบรมระหว่าง วันที่ 8 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2563
 • รุ่นที่ 73 อบรมระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะและศาสตร์ทางด้านการจัดการสมัยใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถนำเสนอ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ดีต่อไป

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11
เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240 โทรศัพท์: 0-2727-3701,0-2727-3879, 0-23751297, 0-2727-3868
อีเมล: mmm@nida.ac.th, mmm.nida@gmail.com