WHAT IS EDEM?

หลักสูตร EDEM คือ?

     หลักสูตร การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Executive Development for Excellence Management: EDEM) จัดโดย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชน์โดยรวม.

WHAT WE DO...

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

KNOWLEDGE

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่.

POTENTIAL

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม.

PLANNING

เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม.

TEAMWORK

เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop).

OPPORTUNITIES

เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม.

RELATIONSHIP

เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง.

องค์ประกอบหลักสูตร

การดำเนินการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งมีองค์ประกอบของวิชารวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 54 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 : บทบาทของนักบริหารยุคใหม่สำหรับองค์การสมัยใหม่ 12 ชั่วโมง
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21      3 ชั่วโมง
2. นักบริหารยุคดิจิตอล 3 ชั่วโมง
3. การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อการแข่งขัน      3 ชั่วโมง
4. การพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาการทำงานเป็นทีมงาน      3 ชั่วโมง
หมวดที่ 2 : นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารโครงการ 12 ชั่วโมง
1. นโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล 3 ชั่วโมง
2. การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายแบบเชิงพลวัตร 3 ชั่วโมง
3. การคิดเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง
4. การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 3 ชั่วโมง
หมวดที่ 3 : แผนธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ 12 ชั่วโมง
1. การเขียนแผนธุรกิจภายในหน้าเดียว 3 ชั่วโมง
2. การเจรจาต่อรองแผนงานให้ได้ผล 3 ชั่วโมง
3. การตลาดสมัยใหม่ 3 ชั่วโมง
4. กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ 3 ชั่วโมง
หมวดที่ 4 : ทักษะใหม่สำหรับนักบริหารยุคใหม่ 12 ชั่วโมง
1. การปรับตัวเพื่อความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3 ชั่วโมง
2. ASEAN Digital Economy โอกาสในการเติบโตของภาครัฐ 3 ชั่วโมง
และภาคเอกชน
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน 3 ชั่วโมง
4. การบริหารการเงินยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
หมวดที่ 5 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม 6 ชั่วโมง
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
2. ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 9 สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เฉพาะวันเสาร์) ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Executive Development for Excellence Management: EDEM) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การกำหนด
3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน นำปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต

การสมัครเข้ารับการอบรม

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือhttp:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297 หรือ วิทยาลัยพาณิชยการบึ่งพระ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์/โทรสาร 055-220-202

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000.00 บาท

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

การชำระค่าธรรมเนียม

  1. 1. ณ สำนักงานศูนย์การศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการบึ่งพระ หรือ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11
  2. 2. เช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา เลขที่บัญชี 944-023397-2 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วิทยากรหลักสูตร

รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร

อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ผศ. ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์การศึกษา จ. นครราชสีมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก

ผู้อำนวยการหลักสูตร MMM
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อ. ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์พิษณุโลก

อ. ดร.สุปัญญดา สุนทรนนท์

กรรมการบริหารธุรกิจส่งออกอาหารไทยแปรรูป

ผศ. (พิเศษ) ภก. ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด

ประกาศล่าสุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด, 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด, 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อ หลักสูตรฝึกอบรม...

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

[recaptcha size:compact]