WHAT IS EDEM?

หลักสูตร EDEM คือ?

     หลักสูตร การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Executive Development for Excellence Management: EDEM) จัดโดย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชน์โดยรวม.

WHAT WE DO...

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

KNOWLEDGE

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่.

POTENTIAL

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม.

PLANNING

เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม.

TEAMWORK

เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop).

OPPORTUNITIES

เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม.

RELATIONSHIP

เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง.

องค์ประกอบหลักสูตร

การดำเนินการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานกลุ่ม ซึ่งมีองค์ประกอบของวิชารวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 54 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 : บทบาทของนักบริหารยุคใหม่สำหรับองค์การสมัยใหม่ 12 ชั่วโมง
หมวดที่ 2 : นโยบาย กลยุทธ์ และการบริหารโครงการ 12 ชั่วโมง
หมวดที่ 3 : แผนธุรกิจ และการตลาดสมัยใหม่ 12 ชั่วโมง
หมวดที่ 4 : ทักษะใหม่สำหรับนักบริหารยุคใหม่ 12 ชั่วโมง
หมวดที่ 5 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน
2. ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 9 สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 6 ตุลาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Executive Development for Excellence Management: EDEM) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การกำหนด
3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน นำปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต

การสมัครเข้ารับการอบรม

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือhttp:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297 หรือ วิทยาลัยพาณิชยการบึ่งพระ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์/โทรสาร 055-220-202

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000.00 บาท

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

การชำระค่าธรรมเนียม

  1. 1. ณ สำนักงานศูนย์การศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการบึ่งพระ หรือ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11
  2. 2. เช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา เลขที่บัญชี 944-023397-2 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ประกาศล่าสุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

หลักฐานในการสมัคร

1. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด, 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด, 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อ หลักสูตรฝึกอบรม...

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์