หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.) รุ่นที่ 3
(Development Administrator in Digital Era – DAD 3)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD 3 - GSPA NIDA

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์
1.หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับ ทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

     หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era) จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.วัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
รัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงจาก การลงพื้นที่ และในรูปของโครงงานเชิงปฏิบัติการ และสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์และผู้ร่วมรุ่น
2.5 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมที่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.องค์ประกอบของหลักสูตร

3. องค์ประกอบของหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล  (Development Administrator in Digital Era – DAD)

3. องค์ประกอบของหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล(Development Administrator in Digital Era)
การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 129 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

3.1 การเรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน
กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา
กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาที่ 3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
กลุ่มวิชาที่ 5 การให้คำปรึกษาโครงงานกลุ่ม

3.2 การเรียนจากกิจกรรมจำนวน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ
กิจกรรมที่ 3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม

3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศแถบเอเชีย)

4.คำอธิบายรายวิชา

4. คำอธิบายรายวิชา

4. คำอธิบายรายวิชา

4.1 การเรียนตามกลุ่มวิชา

4.1.1 กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคส่งผลให้องค์การภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา
1. Key Success factor for Digital Transformation
2. Enterprise Architecture (EA): ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา
3. Case of Truveloka

4.1.2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศและsocial media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา
1. Digital Branding Trend
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล
3. การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล
4. Digital Economy and Socialnomics
5. Startup กับการบริหารการพัฒนา
6. Digital Marketing in Globalized Word
7. กลยุทธ์ความสำเร็จของ Fintech
8. เทคโนโลยี Blockchain สำหรับนักบริหาร
9. โอกาสและความท้าทายของ Cryptocurrencies

4.1.3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา
1. นโยบายสาธารณะในโลกยุคดิจิทัล
2. อาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการบริหารการพัฒนา
3. กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล
4. ร่าง พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล: หลักการของกฎหมายและการเตรียมพร้อม
สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4.1.4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจในองค์กร ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและ กลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา
1. ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล Big Data
2. การสื่อสารองค์การยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

4.1.5 โครงงานและการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

4.2 การเรียนจากกิจกรรม

4.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษาอบรม ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการอบรม การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤิตกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน

4.2.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ
การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากกรณีศึกษา จากการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

4.2.3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

4.2.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม

5.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27 – 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

5.1 ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ
5.1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการขึ้นไป) ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast tracker หรือเทียบเท่า
5.1.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
5.1.3 นายทหารหรือนายตํารวจที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
หรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
5.1.4 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

5.1.5 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
5.2 รัฐวิสาหกิจ
5.2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
5.2.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป
5.3 ภาคเอกชน
5.3.1 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
5.3.2 สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
5.3.3 ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
5.3.4 อื่น ๆ

6.จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

6. จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

ระยะเวลาการศึกษา

7. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการอบรม 17 สัปดาห์ หรือ 129 ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2562  –  22 มิถุนายน 2562 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8.ระยะเวลาการศึกษา

8. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดและต้องนำเสนอผลงานกลุ่มจากโครงงานเชิงปฏิบัติการจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era)

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ

โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
  ที่ปรึกษาหลักสูตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาหลักสูตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  ผู้อำนวยการหลักสูตร
10.วิทยากร

10. วิทยากร

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรรับเชิญจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ทั้งจากองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
11.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่องค์การกำหนด
11.3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน นำไปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
11.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต

12.การสมัครเข้ารับการศึกษา

12. การสมัครเข้ารับการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ GSPA Management Training Program”  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือ http:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297

13.ค่าธรรมเนียม

13. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 75,000.00บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อเบลเซอร์ ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)
การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” เลขที่บัญชี 944 – 028900 – 8 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

14.หลักฐานในการสมัคร

14. หลักฐานในการสมัคร

14.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
14.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
14.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
14.4 หลักฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด

15.ระยะเวลาในการรับสมัคร

15. ระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและปฐมนิเทศ

15.1 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
15.2 ประกาศผลภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2562
15.3 ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
15.4 รายงานตัว 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
15.5 ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 7 – 9 มีนาคม 2562*
15.6 ช่วงเวลาอบรมในชั้นเรียน 16 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2562
* ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโดยเดินทางร่วมกัน
** การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

*** การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

16.ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

16. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11
โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2375-1297 มือถือ 092-728-6722
โทรสาร: 0-2375-1297 http://gspa.nida.ac.th หรือ dad.nida@gmail.com, dad.gspa.nida@gmail.com

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

 

รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
เริ่มเรียนวันที่ 7 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2562
กำหนดการอบรมอาจปรับได้ตามความเหมาะสม