หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.) รุ่นที่ 2
(Development Administrator in Digital Era – DAD 2)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

gspa dad banner 12 07 60 02

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่างๆในโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตทัล (Development Administrator in Digital Era) จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กรทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของ นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงจาก การลงพื้นที่ และในรูปของโครงงานเชิงปฏิบัติการ และสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้ร่วมรุ่น
2.5 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง

3. องค์ประกอบของหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล  (Development Administrator in Digital Era – DAD)

Development Administrator in Digital Era)
การดำเนินการศึกษาประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน

หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 129 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

3.1 การเรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน 69 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา 9 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 27 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล 9 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 12 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 5 การให้คำปรึกษาโครงงานกลุ่ม 12 ชั่วโมง

3.2 การเรียนจากกิจกรรมจำนวน 60 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม 6 ชั่วโมง

3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศแถบเอเชีย) – ชั่วโมง

 

4. คำอธิบายรายวิชา

4.1 การเรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน 69 ชั่วโมง

4.1.1 กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา จำนวน 9 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคส่งผลให้องค์การภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนา รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา
1. ภาวะผู้นำกับการบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (3 ชม.)
2. ผู้บริหารการพัฒนากับความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
3. เทคโนโลยียุคดิจิทัลกับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

4.1.2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล จำนวน 27 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธิการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศและsocial media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา
1. Digital Marketing in a Globalized World (3 ชั่วโมง)
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
3. การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
4. Digital Economy and Socialnomics (3 ชม.)
5. Startup กับการบริหารการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
6. Digital Branding Trend (3 ชม.)
7. กลยุทธ์ความสำเร็จของ Fintech (3 ชม.)
8. เทคโนโลยี Blockchain สำหรับนักบริหาร (3 ชม.)
9. โอกาสและความท้าทายของ Cryptocurrencies (3 ชม.)

4.1.3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล 9 ชั่วโมง
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลการภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา
1. นโยบายสารธารณะในโลกยุคดิจิทัล (3 ชม.)
2. อาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
3. กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

4.1.4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในองค์กรที่ใช้ข้อมูลสารสานเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดลบ้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิตอล

หัวข้อวิชา
1. The Success Story: Grab (3 ชม.)
2. ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล Big Data (3 ชม.)
3. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City (3 ชม.)
4. การสื่อสารองค์การยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ (3 ชม.)

4.1.5 โครงงานและการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์ณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

4.2 การเรียนจากกิจกรรม 60 ชั่วโมง

4.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 18 ชั่วโมง
การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษาอบรม ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการอบรม การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤิตกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อเกิดประสิธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน

4.2.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ 6 ชั่วโมง
การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

4.2.3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง
ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่างๆมาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

4.2.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม 6 ชั่วโมง

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุระหว่าง 27-45 ปีบริบูรณ์ หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

5.1 ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ
5.1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการขึ้นไป) ข้าราชการรุ่นใหม่ในโครงการ Fast track หรือเทียบเท่า
5.1.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
5.1.3 นายทหารหรือนายตํารวจ ที่มีชั้นยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
หรือร้อยตำรวจเอก ขึ้นไป
5.1.4 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
5.1.5 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5.2 รัฐวิสาหกิจ
5.2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
5.2.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป

5.3 ภาคเอกชน
5.3.1 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
5.3.2 สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
5.3.3 ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
5.3.4 อื่น ๆ

5.4 เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม

6. จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นไม่เกิน 100 คน

7. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการอบรม 17 สัปดาห์ หรือ 129 ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00-16.30 น. ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดและต้องนำเสนอผลงานกลุ่มจากโครงงานเชิงปฏิบัติการจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era)

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ

โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ปรึกษาหลักสูตร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาหลักสูตร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

ผู้อำนวยการหลักสูตร

10. วิทยากร

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และวิทยากรรับเชิญจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  ทั้งจากองค์การภาครัฐ  ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
11.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การกำหนด
11.3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน นำไปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
11.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต

12. การสมัครเข้ารับการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ GSPA Management Training Program”  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือ http:\\gspa.nida.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297  

13. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 65,000.00บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อเบลเซอร์ ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)
การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา เลขที่บัญชี 944–0–23397–2 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

14. หลักฐานในการสมัคร

14.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
14.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
14.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
14.4 หลักฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด

15. ระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและปฐมนิเทศ

15.1 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2561
15.2 ประกาศผลภายใน 2 สิงหาคม 2561*
15.3 ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
15.4 รายงานตัว 8 – 10 สิงหาคม 2561
15.5 ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561**
15.6 ช่วงเวลาอบรมในชั้นเรียน 8 กันยายน – 15 ธันวาคม 2561
* การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด
** ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศทุกท่าน

*** การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

16. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11
โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2375-1297 มือถือ 092-728-6722
โทรสาร: 0-2375-1297 http://gspa.nida.ac.th หรือ dad.nida@gmail.com, dad.gspa.nida@gmail.com

 

ดาวนโหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์