หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  (Master of Public Administration Program | M.P.A.)

ปรัชญาของหลักสูตร

  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาหลักที่มีความเป็นพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) โดยเน้นความสำคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย มีความตระหนักถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นหลักของการบริหารราชการแผ่นดินที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลง
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีทักษะในการคิดการตัดสินใจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร หน่วยกิต

1. จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาหลัก
3. หมวดวิชาเอก
4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
5. สอบประมวลความรู้
6. วิทยานิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-
โดยสอบข้อเขียน
12 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
โดยสอบข้อเขียน
-

 รวม  39 หน่วยกิต  39 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

   อ่านรายละเอียด..

 

ระบบการจัดการศึกษา

การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  
โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา 15 สัปดาห์
ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ และมีแผนการเรียน  ดังนี้  

1. แผน ก2   ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 9 วิชาหรือ 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต   

2. แผน ข ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 12  วิชาหรือ 36 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต   รวม 39 หน่วยกิต 

เมื่อศึกษาครบรายวิชาแล้วนักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
ด้วยข้อเขียน  
จึงมีสิทธิได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา

2. ประสบการณ์การทำงาน  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้องเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

สถานที่จัดการเรียนการสอน    

1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  โทรศัพท์/โทรสาร 02-3758778

 

2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง      

    2.1  ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

            สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
            วิทยาลัยพณิชยาการบึงพระพิษณุโลก  ชั้น 2 เลขที่ 410 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ
            ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

    2.2  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
           โรงเรียนอุดรวิทยา   ถนน ประจักษ์ศิลปาคม    ตำบล หมากแข้ง    จังหวัดอุดรธานี   41000

    2.3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           กม.  204  ถนน มิตรภาพ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด  นครราชสีมา 30340

    2.4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดสงขลา  ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

    2.5  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ภาคปกติ    หน่วยกิตละ  1,500  บาท  (ตลอดหลักสูตร ประมาณ  97,000   บาท)

2. ภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ  3,700  บาท**  (ตลอดหลักสูตร ประมาณ  180,000 บาท)

หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน  ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 

 แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตร
   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
   (Master of Public and Private Management Program  | M.P.P.M.)

ปรัชญาของหลักสูตร
   มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเกี่ยวกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการจัดการใหม่ ๆ มีทักษะในเทคนิคการบริหารทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเพื่อเป็นฐานรากในการสร้างความเข้าใจที่ดีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้
2. เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสำหรับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความรู้
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

 

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
วิชาการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน)
วิทยานิพนธ์

15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-
สอบ
12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบ
-

 รวม  39 หน่วยกิต  39 หน่วยกิต

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1. แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต           รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
2. แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต         รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

   อ่านรายละเอียด..

 

ระบบการจัดการศึกษา
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2549 แบบชั้นเรียน เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคปีการศึกษา (Semester) ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) มีระยะเวลาการศึกษาละ 8 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
    กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์/โทรสาร 02-3758778
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
    โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ภาคปกติ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
2. ภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ