หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาโท MPPM หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน

ชื่อหลักสูตร
   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  |  Master of Public and Private Management Program

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)  |  Master of Public and Private Management (M.P.P.M.)

ปรัชญาของหลักสูตร

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ และเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ส่งเสริมหลักนิติธรรม ควบคู่ไปกับการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญการในการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบในเชิงบูรณาการของศาสตร์ วิทยาการ และนวัตกรรมในการจัดการที่สำคัญ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ ด้วยการเพิ่มพูนศักยภาพของความเป็นผู้นำทางการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นความมีประสิทธิผลสูง มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงและเผชิญกับวิกฤตต่างๆ ด้วยความชาญฉลาดในการใช้เครื่องมือในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายความร่วมมือ มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเข้มแข็งสุจริต รักษาผลประโยชน์แห่งตน องค์กร และดำรงตนในหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้
2. เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสำหรับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความรู้
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

 1. ELO1: ระบุแนวคิดและความสำคัญของการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Identify the Concepts and principal of public and private management.)
 2. ELO2: อธิบายคุณลักษณะของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม (Explain the Characteristics of administrator of public and private sectors with ethics.)
 3. ELO3: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในยุคโลกอภิวัฒน์ (Apply knowledge,techniques, and cooperation between of public and private management.)
 4. ELO4: วิเคราะห์แยกแยะทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ และนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การภาครัฐและภาคเอกชน (Analyse management theory and be able to solve and development public and privateorganization.)
 5. ELO5: ประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการ ตัดสินใจในการกำหนดและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Evaluate public and private management in order to make decision and solve problems.)
 6. ELO6: สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารงานจากการบูรณาการองค์การความรู้เพื่อ ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Create new knowledge for management though organizational intergration to support the development.)

 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 • ระบบการศึกษา
    เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์
 • การดำเนินการหลักสูตร
  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนและกำหนดการเปิดสอน
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
    ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ด้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ ให้เข้าเป็นนักศึกษา
  2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
  3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก2 และ แผน ข
 

หมวดวิชา แผน ก แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ สอบ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร  มี 4 สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)
  PP 7000 Strategic Management and Public Policy
 2. รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ 3 (3-0-6)
  PP 7001 Human Capital Management and Development for Excellence
 3. รอ 7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
  PP 7002 Financial Management for Executive
 4. รอ 7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
  PP 7003 Marketing Management for Executive

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

1. แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต           รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
2. แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต         รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 2. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงแต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)

คำอธิบายรายวิชา

   อ่านรายละเอียด..

ระบบการจัดการศึกษา

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2549 แบบชั้นเรียน เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคปีการศึกษา (Semester) ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) มีระยะเวลาการศึกษาละ 8 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
    กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์/โทรสาร 02-3758778
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
    โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ภาคปกติ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
2. ภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

 1. ระบุแนวคิดและความสำคัญของการจัดการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
 2. อธิบาย ความรู้ คุณลักษณะของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
 3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์
 4. วิเคราะห์แยกแยะทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ และนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 5. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการ ตัดสินใจในการกำหนดและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 6. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารงาน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ