หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

ปริญญาโท MPPM

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

(Master of Public and Private Management)

ชื่อปริญญา

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.)

ปรัชญาการเรียนการสอน

ปรัชญาการเรียนการสอน

การเรียนรู้ซึ่งเกิดจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้
 2. สร้างผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสำหรับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
 3. ผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความรู้
 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1: ระบุแนวคิดและความสำคัญของการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 2: อธิบายคุณลักษณะของผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 3: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในยุคโลกอภิวัฒน์
 4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 4: วิเคราะห์แยกแยะทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดการ และนำองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
 5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 5: ประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการ ตัดสินใจในการกำหนดและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 6. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 6: สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารงานจากการบูรณาการองค์การความรู้เพื่อ ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ข้อกำหนดหลักสูตร

ข้อกำหนดหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  –  แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต             รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
  –  แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต         รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ด้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติ ให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงอย่างอื่นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญาที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก2 และ แผน ข

หมวดวิชา แผน ก แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) สอบ สอบ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา


สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

  1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-375-8778 โทรสาร 02-375-9164
อีเมล์: info.gspa@nida.ac.th

  2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3
วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244
อีเมล์:  aonpimol.tho@nida.ac.th

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 1. เรียนในเวลาราชการ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
 2. เรียนนอกเวลาราชการ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)

หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง
 3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
 4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์
 5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
 6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

ประกาศล่าสุดของหลักสูตรปริญญาโท MPPM - ภาคปกติ

ประกาศล่าสุดของหลักสูตรปริญญาโท MPPM - ภาคพิเศษ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ