ปริญญาโท MPPM

หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

 

ชื่อหลักสูตร
   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
   (Master of Public and Private Management Program  | M.P.P.M.)

ปรัชญาของหลักสูตร
   มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการเกี่ยวกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการจัดการใหม่ ๆ มีทักษะในเทคนิคการบริหารทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการพัฒนาองค์การ ตลอดจนเพื่อเป็นฐานรากในการสร้างความเข้าใจที่ดีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนได้
2. เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการสำหรับองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความรู้
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ทัศนคติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร กำหนดจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

 

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาหลัก
หมวดวิชาเอก
วิชาการค้นคว้าอิสระ
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน)
วิทยานิพนธ์

15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-
สอบ
12 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบ
-

 รวม  39 หน่วยกิต  39 หน่วยกิต

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1. แผน ก2 ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต           รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
2. แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต         รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

   อ่านรายละเอียด..

 

ระบบการจัดการศึกษา
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2549 แบบชั้นเรียน เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคปีการศึกษา (Semester) ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) มีระยะเวลาการศึกษาละ 8 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์ทำงานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
    กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์/โทรสาร 02-3758778
2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 135 หมู่ 3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
    โทรศัพท์ 038-240244-5 โทรสาร 038-240244

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ภาคปกติ    หน่วยกิตละ 1,500 บาท (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 97,000 บาท)
2. ภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ 4,700 บาท** (ตลอดหลักสูตร ประมาณ 218,000 บาท)
หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน
2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระอื่น ๆ