หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาโท MPA หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  |  Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  |  Master of Public Administration (M.P.A.)

ปรัชญาของหลักสูตร

  ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาหลักที่มีความเป็นพหุวิทยาการ (Multi-Disciplinary) โดยเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักถึงประเด็นปัญหาสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นหลักของการบริหารราชการแผ่นดินที่อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนำทักษะทางการวิจัยมา ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีทักษะในการคิดการตัดสินใจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

 1. ELO 1: อธิบายความรู้ และเข้าใจหลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Explain knowledge and principals of Public Administration both in theories and practices)
 2. ELO 2: ประยุกต์ความรู้ในด้านการบริหารงานภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการ
  (Apply a knowledge of public administration for problem solving in public administration)
 3. ELO 3: วิเคราะห์ปัญหาโดยการคัดกรองข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านบริหารงานภาครัฐ (Analyze problems by differentiate data and information for decision making in public administration)
 4. ELO 4: สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (Evaluate and develop in a fields of Public Administration with good governance.)
 5. ELO 5: สรรค์สร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์การและสังคม
  (Create new or innovative knowledges in the fields of Public Administration for organization and society)
 6. ELO 6 นำจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพไปประยุกต์ อย่างมีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม (Utilize academic and professional ethics with disciplines and responsibilities.)
 7. ELO 7 สามารถวินิจฉัยโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
  (Justify problems with legitimacy and social responsibilities.)
 8. ELO 8 พัฒนาภาวะผู้นำของตนในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และสามารถร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการประเด็นปัญหา (Leaderships development for promoting ethic and morality for problem solving and cooperate with others the problem solving.)
 9. ELO 9 สร้างผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสามารถสื่อสารผลงานไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
  (Create academic contributions in a field of public administration and communicate those contributions to academics and practitioners.)

 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 • ระบบการศึกษา
    ในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา 15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์
    – แผน ก2 ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 9 วิชาหรือ 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 39
  หน่วยกิต
    – แผน ข ศึกษารายวิชาทั้งสิ้น 12 วิชาหรือ 36 หน่วยกิต และวิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต รวม 39 หน่วยกิต

  เมื่อศึกษาครบรายวิชาแล้วนักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน จึงมีสิทธิได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • การดำเนินการหลักสูตร
  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอนและกำหนดการเปิดสอน
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
    ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
  กำหนดการเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  1.  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา2. ประสบการณ์การทำงาน  ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน  โดยการสอบข้องเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

โครงสร้างหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา แผน ก2 แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ (โดยข้อเขียน) โดยสอบข้อเขียน โดยสอบข้อเขียน
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร มี 9 สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. องค์การและการจัดการ (Organization and Management)
 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 3. การบริหารการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management)
 4. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and Strategic Management)
 5. การปกครองท้องถิ่น (Local Government)
 6. การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice Administration)
 7. การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร (Nonprofit Organization Management)
 8. การจัดการสำหรับนักบริหาร (Management for Executives)
 9. การบริหารงานเมือง (Urban Administration)

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 2. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

คำอธิบายรายวิชา

   อ่านรายละเอียด..

สถานที่จัดการเรียนการสอน    

1. ศูนย์การศึกษาในที่ตั้ง    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพ 10240  โทรศัพท์/โทรสาร 02-3758778

 

2. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง      

    2.1  ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

            สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
            วิทยาลัยพณิชยาการบึงพระพิษณุโลก  ชั้น 2 เลขที่ 410 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ
            ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

    2.2  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
           โรงเรียนอุดรวิทยา   ถนน ประจักษ์ศิลปาคม    ตำบล หมากแข้ง    จังหวัดอุดรธานี   41000

    2.3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           กม.  204  ถนน มิตรภาพ อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด  นครราชสีมา 30340

 

    2.4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

           สำนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์   สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 1. ภาคปกติ    หน่วยกิตละ  1,500  บาท  (ตลอดหลักสูตร ประมาณ  97,000   บาท)
 2. ภาคพิเศษ  หน่วยกิตละ  3,700  บาท**  (ตลอดหลักสูตร ประมาณ  180,000 บาท)

หมายเหตุ ** รวมค่าหนังสือและเอกสารประกอบการสอน  ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 

 แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ