หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีเป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิตและผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารพัฒนาในโลกยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นหลักการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ (Multi-disciplinary) ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานในด้านต่างๆอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการบริหารของผู้บริหารทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขององค์กรและสังคม


หลักสูตรภาคปกติ

  หลักสูตรภาษาไทย

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. English Program
  ปริญญาโท mpa english program

หลักสูตรภาคพิเศษ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
  mpa กรุงเทพ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
  ปริญญาโท mpa พิษณุโลก
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
  ปริญญาโท mpa นครราชสีมา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษา อุดรธานี | M.P.A. นครราชสีมา
  ปริญญาโท mpa อุดรธานี
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี | M.P.A. นครราชสีมา
  ปริญญาโท mpa สุราษฎร์ธานี

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ

 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | M.P.P.M กรุงเทพ
  ปริญญาโท mppm กรุงเทพ 
 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | M.P.P.M ชลบุรี
  ปริญญาโท mppm ชลบุรี