หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Philosophy Program in Public Administration | Ph.D. Public Administration

1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2. ปรัชญาของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

  การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ปรัชญาการเรียนการสอน

ปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้คำนึงถึงสภาวะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาสภาพปัญหาในสังคมไทย เป็นศูนย์กลางในการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในลักษณะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศและกระแส
  โลกาภิวัตน์ โดยเน้นความคิดทางด้านสหวิทยาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร เป็นต้น
 2. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาโดยอาศัยการศึกษา วิจัย ทดสอบและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีในสภาพสังคมไทย เมื่อได้คำนึงถึงสภาวะดังกล่าวข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยในปัจจุบันได้แยกกลุ่มวิชาที่เน้น ความชำนาญออกเป็น 3 สาขาวิชาด้วยกัน คือ
     1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
     2)นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
     3)การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจน มีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

5. สาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา ดังน

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)
6. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

วิชา แบบ 2 (2.1)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต
5. สอบคุณสมบัติ สอบ
6. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม  66 หน่วยกิต
7. คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

       อ่านเพิ่มเติม..

8. ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

  ในการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester) คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน (Summer Session) การศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษา 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาภาคปกติ

9. จำนวนหน่อยกิต

จำนวนหน่วยกิต

แบบ  2(2.1)  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมโดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 2(2.1)

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือเที่ยบเท่า โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้ เข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาด้านอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
 2.  มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 3. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.0 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า และให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเหมาะสม
 4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 5. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในกรณีที่รับราชการหรือทำงานอื่นๆ เต็มเวลา ให้ทำหนังสือขออนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลาจากผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ามาแสดงเป็นหลักฐาน
  ในกรณีไม่สามารถลาศึกษาเต็มเวลาได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา โดยให้การรับรองว่าจะสนับสนุนผู้สมัครให้เรียนได้ตามเวลาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และในกรณีนี้ผู้สมัครเมื่อได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน
 6. ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7. นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะสอบไม่ผ่านในกระบวนการเรียนที่กำหนดไว้ ไม่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้อีก
 8. มีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์