หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Philosophy Program in Public Administration | Ph.D. Public Administration

ชื่อสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Public Administration | Ph.D. (Public Administration))

ปรัชญาของหลักสูตร

  การศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจน มีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

โครงสร้างหลักสูตร

 

วิชา แบบ 2 (2.1)
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเอก 9 หน่วยกิต
5. สอบคุณสมบัติ สอบ
6. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม  66 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

       อ่านเพิ่มเติม..

ระบบการจัดการศึกษา

  ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา 15 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนแต่ละภาคมีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ใช้เวลาประมาณ 4 ปี

จำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

สาขาวิชาเอก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา ดังน

  1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.2 โดยต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น
  2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 หรือผลสอบแบบ Internet-bases(IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
  3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร
ซึ่งจัดให้มีการสอบทุกวันพุธแรกของเดือน ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท โทรศัพท์ 0-2727-3147 http://lc.nida.ac.th

การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบคุณสมบัติ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. นักศึกษาสามารถสอบคุณสมบัติได้เมื่อผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
  2. นักศึกษาที่สอบตก 1 หมวดวิชา จากหมวดวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร ให้สอบซ้ำเฉพาะหมวดวิชาที่ตกในการสอบครั้งต่อไป
  3. การสอบแต่ละหมวดวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 ปีการศึกษา หลังจากเรียนสำเร็จรายวิชา แต่ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 500,000 บาท