หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor of Public Administration Program | DPA

ชื่อสูตร
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Public Administration Program | D.P.A.)

ปรัชญาของหลักสูตร

  การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการ  สามารถนำความรู้มาชี้แนะเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติ

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

โครงสร้างหลักสูตร

 

คำอธิบายรายวิชา

       อ่านเพิ่มเติม..

ระบบการจัดการศึกษา

  ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนแต่ละภาคมีระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ใช้เวลาประมาณ 4 ปี

จำนวนหน่วยกิต
แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม โดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

สาขาวิชาเอก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา ดังน

 1. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 3. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Public and Private Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.2 โดยต้องมีผลงานทางวิชาการแนบพร้อมใบสมัครอย่างน้อย 1 ชิ้น
 2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ ผลสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 หรือผลสอบแบบ Internet-bases(IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร
 3. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

* กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบได้ที่คณะภาษาและการสื่อสาร
ซึ่งจัดให้มีการสอบทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 9.30-11.45 น.  ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี
ชั้น 6 ห้อง 601 และ 602  ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  โทรศัพท์ 0-2727-3147 http://lc.nida.ac.th

การสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
การสอบคุณสมบัติ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. นักศึกษาสามารถสอบคุณสมบัติได้เมื่อผ่านการศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0
 2. นักศึกษาที่สอบตก 1 หมวดวิชา จากหมวดวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร ให้สอบซ้ำเฉพาะหมวดวิชาที่ตกในการสอบครั้งต่อไป
 3. การสอบแต่ละหมวดวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 ปีการศึกษา หลังจากเรียนสำเร็จรายวิชา แต่ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 4. การสอบคุณสมบัติ จะจัดให้มีขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านตามกำหนด ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา หรือตามความเหมาะสม ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และระเบียบข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 450,000 บาท