หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการวิเคราหื สังเคราห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศานตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขันสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ดุษฎี | D.P.A.
    ปริญญาเอก dpa

หลักสูตรนานาชาติ

  • Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International) | Ph.D 
    ปริญญาเอก phd