หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

การศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขันสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย