หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย


 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA


หลักสูตรภาคปกติ

  หลักสูตรภาษาไทย

  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาคพิเศษ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษา อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี 
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี 

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ

  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | M.P.P.M กรุงเทพปริญญาโท mppm กรุงเทพ
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | M.P.P.M ชลบุรีปริญญาโท mppm ชลบุรี

 

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์