หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.)  รุ่นที่ 1
(Development Administrator in Digital Era – DAD)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

gspa dad banner 12 07 60 02

 

 สมัครเรียนออนไลน์ : >>  https://goo.gl/forms/5fqD9W7Q2etak9ep2

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ๆ ในโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era) จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของ นักบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้ง ภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงจาก การลงพื้นที่และในรูปของโครงงานเชิงปฏิบัติการ และสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรม
2.5 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมที่เป็น ประโยชน์ต่อประเทศอย่างต่อเนื่อง

3. องค์ประกอบของหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล  (Development Administrator in Digital Era – DAD)
การดำเนินการศึกษา ประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน หลักสูตรประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา 4 กลุ่มกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 123 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน

3.1 การเรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน 69 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา 12 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 21 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล 12 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 12 ชั่วโมง
กลุ่มวิชาที่ 5 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 12 ชั่วโมง

3.2 การเรียนจากกิจกรรมจำนวน 54 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายใน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม 12 ชั่วโมง

3.3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศแถบเอเชีย) – ชั่วโมง

 

4. คำอธิบายรายวิชา

              4.1 การเรียนตามกลุ่มวิชาจำนวน 69 ชั่วโมง

              4.1.1 กลุ่มวิชาที่ 1 โลกในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารการพัฒนา จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส่งผลให้องค์การภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน หน้าที่ของผู้บริหารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเทคนิคในการบริหารการพัฒนาร่วมสมัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

หัวข้อวิชา
1. การบริหารการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 (3 ชม.)
2. ผู้บริหารการพัฒนากับความรับผิดชอบและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (3 ชม.)
3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน (3 ชม.)
4. เทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับนักบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

               4.1.2 การบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล จำนวน 21 ชั่วโมง

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ทั้งในมิติของขั้นตอน เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินงาน ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ทั้งภาคการผลิตและการบริการ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ social media ในระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคในยุคดิจิทัล

หัวข้อวิชา
1. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่ (3 ชม.)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
3. Socialnomics (3 ชม.)
4. การตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุคยุคดิจิทัล (3 ชม.)
5. Fintech กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
6. โลจิสติกส์กับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
7. Startup กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)

               4.1.3 พลวัตทางการเมืองยุคดิจิทัล จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในบริบทของโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองยุคใหม่ในบริบทโลก ธรรมาภิบาลโลก นโยบายสาธารณะ กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บทบาทของเทคโนโลยีในทางการเมืองและสังคม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อการบริหารการพัฒนา

หัวข้อวิชา
1. Global Governance (3 ชม.)
2. นโยบายสาธารณะในโลกยุคดิจิทัล (3 ชม.)
3. อาชญากรรมไซเบอร์และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กับการบริหารการพัฒนา (3 ชม.)
4. กฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

               4.1.4 การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ จำนวน 12 ชั่วโมง

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาองค์การ ลักษณะและแนวทางการพัฒนาขององค์การแห่งความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล และปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ในองค์การที่ใช้ข้อมูลสารสารเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมสาระสำคัญในการบริหารและกลยุทธ์ในองค์กรดิจิทัล บทบาทของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารองค์การ การแปรสารสนเทศให้เป็นความรู้ เพื่อการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ การบริหารและตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลหลากหลาย มีจำนวนมหาศาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้บริหารควรทราบ เพื่อบริหารองค์การในยุคดิจิตอล

หัวข้อวิชา
1. การพัฒนาองค์การเพื่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล (3 ชม.)
2. ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล Big Data (3 ชม.)
3. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ Smart City (3 ชม.)
4. การสื่อสารในยุคดิจิทัล (3 ชม.)

               4.1.5 โครงงานและการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ชั่วโมง

เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มที่เน้นการทำงานเชิงปฏิบัติการ โดยการกำหนดปัญหาทางการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการปฏิบัติกับกรณีหรือสถานการณ์จริงโดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ที่ได้ศึกษามาและมีการปฏิบัติจริงและนำเสนอในห้องเรียนในตอนท้ายของหลักสูตร

4.2 การเรียนจากกิจกรรมจำนวน 54 ชั่วโมง

4.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ จำนวน 18 ชั่วโมง
การแนะนำหลักสูตร กระบวนการศึกษา ข้อปฏิบัติขณะเข้ารับการศึกษา การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายและการละลายพฤติกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีช่วงเวลาต่อเนื่องกัน

4.2.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง
การศึกษาดูงานในพื้นที่จริงทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ใหม่จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

4.2.3 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 ชั่วโมง
ผู้เข้ารับการศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงโดยการแบ่งกลุ่มและบริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม เกิดการสร้างการทำงานเป็นทีมและการนำความรู้จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

4.2.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอโครงงานกลุ่ม จำนวน 12 ชั่วโมง

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร หรือมีประสบการทำงานอย่างน้อย 5 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
5.1 ข้าราชการและพนักงานองค์การภาครัฐ
5.1.1 ข้าราชการพลเรือนสมัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอาวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชาการ : ระดับชำนาญการขึ้นไป)
5.1.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
5.1.3 นายทหารหรือนายตํารวจ ที่มีชั้นยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพันตํารวจโทขึ้นไป
5.1.4 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
5.1.5 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือเป็นพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5.2 รัฐวิสาหกิจ
5.2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
5.2.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไป
5.3 ภาคเอกชน
5.3.1 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ
5.3.2 สื่อสารมวลชน ศิลปิน ดารา พิธีกร
5.3.3 ผู้บริหารภาคประชาสังคม มูลนิธิ NGOs สมาคม
5.3.4 อื่น ๆ

6. จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละรุ่นไม่เกิน 85 คน

7. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ หรือ 123 ชั่วโมง โดยจัดการศึกษาระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ฟังการบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด รวมทั้งต้องนำเสนอผลงานกลุ่มจากโครงงานเชิงปฏิบัติการ จึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล” (Development Administrator in Digital Era)

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ

โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ โดย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ปรึกษาหลักสูตร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก  ผู้อำนวยการหลักสูตร

10. วิทยากร

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรรับเชิญจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ทั้งจากองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อวิทยากรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (นบพ.)

 

วิทยากรภายในนิด้า

รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์                      อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล                             คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์        ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.
ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์                                อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก                                       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ

 

วิทยากรภายนอก

ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์                             อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์                อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ                                    อดีตเลขาธิการอาเซียน
นายแพทย์ ศุภชัย ปาจริยานนท์                      นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ                 ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
รศ.ดร.บวร ปภัสราทร                                    อดีตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร                           IT Director, Jack Chia Industries  (Thailand) PCL
อ. ปริญญา  หอมเอนก                                  ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS)

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
11.2 ผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่องค์การกำหนด
11.3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาและวิทยากรด้วยกัน นำไปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
11.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต

12. การสมัครเข้ารับการศึกษา

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 11 อาคารนวมินทราธิราช หรือ http://gspa.nida.ac.th/dad/ พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งโทรสารใบสมัครไปที่หมายเลข 0-2375-1297

13. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คนละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าเอกสารประกอบการศึกษา ค่าเดินทางไปปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ค่าเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ ค่าเสื้อเบลเซอร์ ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวันและของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ในเอเชีย)

การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักฝึกอบรม เลขที่บัญชี 944-0-00857-2 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

14. หลักฐานในการสมัคร

14.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
14.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
14.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
14.4 หลักฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด

15. ระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและปฐมนิเทศ

15.1 รับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560
15.2 ประกาศผลคัดเลือก 13 กันยายน 2560
15.3 ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
15.4 ช่วงเวลาการปฐมนิเทศ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560
15.5 ช่วงเวลาศึกษาในชั้นเรียน 18 พฤศจิกายน 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2561

*** การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด ***

16. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ “GSPA Management Training Program”
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11
โทรศัพท์: 0-2727-3879, 02-727-3701, 0-2375-1297 โทรสาร: 0-2375-1297
http://gspa.nida.ac.th/dad/ หรือ dad.gspa.nida@gmail.com

 


สมัครเรียนออนไลน์ : >>  https://goo.gl/forms/5fqD9W7Q2etak9ep2