หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ
(Management Development to Excellence)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

management evelopment to excellence 24 05 60 head

 

1. หลักการและเหตุผล
    หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศการจัดการ (Management Development to Excellence) จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักบริหาร ผู้จัดการหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค ผู้ประกอบการทางธุรกิจและบุคคลที่ใช้วิชาชีพเฉพาะแขนงต่างๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อันได้แก่ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน การตัดสินใจดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาองค์การให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาองค์การในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางที่องค์การจะดำเนินไป โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลประโยชน์โดยรวม

 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทุนมนุษย์ ให้แก่ บุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของนักบริหารในการจัดการสมัยใหม่
2.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
2.4 เพื่อสรรค์สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง (Case Study) ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2.5 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ และผู้เข้ารับการอบรม
2.6 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

3. องค์ประกอบของหลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ  (Management Development to Excellence)
การดำเนินการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร การวิเคราะห์และประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม
การประชุมเชิง     ปฏิบัติการและนำเสนอผลงาน ซึ่งมีองค์ประกอบของวิชารวมทั้งสิ้น 17 หัวข้อวิชา ระยะเวลาอบรม 54 ชั่วโมง ประกอบด้วย

3.1 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร 3 ชั่วโมง
 3.2 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  3 ชั่วโมง
 3.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  3 ชั่วโมง
 3.4 การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อการแข่งขัน  3 ชั่วโมง
 3.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขัน  3 ชั่วโมง
 3.6 การคิดเชิงกลยุทธ์  3 ชั่วโมง
 3.7 การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  3 ชั่วโมง
 3.8 การบริหารการเงินยุคใหม่  3 ชั่วโมง
 3.9 การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงองค์การ  3 ชั่วโมง
 3.10 การบัญชีสำหรับนักบริหาร  3 ชั่วโมง
 3.11 การตลาดสมัยใหม่  3 ชั่วโมง
 3.12 กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์การ  3 ชั่วโมง
 3.13 โลจิสติกส์ทางธุรกิจและการจัดการซัพพลายเชน  3 ชั่วโมง
 3.14 การพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน  3 ชั่วโมง
 3.15 การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  3 ชั่วโมง
 3.16 นักบริหารยุคดิจิตอล  3 ชั่วโมง
 3.17 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  3 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้
4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน หรือ
4.2 ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
4.3 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

5. ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรม 9 สัปดาห์ หรือ 54 ชั่วโมง โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2560 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมหรรษนันท์ 351/207 ถนนไชยานุภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

6. ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรบจะต้องเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมดจึงจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ” (Management Development to Excellence) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ โครงการ GSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรม คนละ 25,000.00 บาท รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเสื้อแจ๊คเก็ต ค่ากระเป๋า ค่าอาหารกลางวัน และของว่าง ตลอดระยะเวลาการอบรม (ยกเว้นภาษี 3 % ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย) การชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระเป็นเงินสดโดยตรง ณ สำนักงานศูนย์การศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการบึ่งพระ หรือ โครงการ “GSPA Management Training Program” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 หรือเช็คสั่งจ่ายในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ บัญชีประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักฝึกอบรม เลขที่บัญชี 944-0-00857-2

 

9. หลักฐานในการสมัคร
9.1 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 1 ชุด
9.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
9.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารงานสมัยใหม่เพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวความคิดและวิธีการในการบริหารงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์องค์การกำหนด
10.3 สร้างโอกาสในการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรด้วยกัน นำปสู่มุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
10.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ต่อกันในอนาคต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
คุณอัจฉรา เจริญสุข โทร. 055-231-318 และ 081-379-1691
e-mail: gspa.plk@gmail.com และ โครงการ GSPA Management Training Program
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11
โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2727-3868, 082-788-0120, 0-2375-1297
โทรสาร: 0-2375-1297 e-mail: mmm@nida.ac.th, mmm.nida@gmail.com