ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข