gspa nida background

วิสัยทัศน์

“นวัตกรรม ธรรมาภิบาล และการจัดการอย่างยั่งยืน”
(Innovation, Governance, and Sustainable Management)

         คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเลิศทางการสอนและการวิจัยด้านการบริหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ของคณะประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 • ความเป็นสถาบัน (Institute) ชั้นนำทางด้านการบริหารการพัฒนา
 • ความเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นศาสตร์ทางการบริหารที่เน้นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยึดหลักธรรมาภิบาล
 • ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้การบริการวิชาการ
 • ความเป็นสถาบันที่มีความเรียบง่ายและเข้าถึงสังคม
 • ความเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พันธกิจ

 • ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีทั้งคุณธรรม ความรู้ และเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพและส่งเสริมการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืนและรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 •  ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชุมชนที่แวดล้อมคณะและท้องถิ่นที่แวดล้อมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
 • พัฒนาบุคลากรทั้งในภาคราชการและภาคเอกชนให้มีสมรรถนะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • ให้คำปรึกษาและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งในภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยยึดถือจรรยาบรรณของการเป็นนักบริหารมืออาชีพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายใหม่กับองค์การในทุกๆ ระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และช่วยเหลือพันธมิตรทางวิชาการอันจะมีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

อัตลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

“ผู้นำที่พร้อมทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

“Academic Excellence and Ethical Professionalism for Change”

         หมายถึง ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะผลิตบุคลากรให้เป็นผู้นำที่เด่นในด้านความรู้และมีคุณธรรม ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง คณะรัฐประศาสนศาสตร์จะสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่มีความเป็นเลิศในด้านทฤษฎีทางด้านการบริหารการพัฒนา และนำองค์ความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

ค่านิยมร่วม (Shared Values)
GSPA เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษของชื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า “Graduate School of Public Administration”
GSPA ชื่อย่อภาษาอังกฤษที่เป็นที่รู้จักจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คณะจึงนำชื่อย่อภาษาอังกฤษมาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อค่านิยมร่วมของคณะ

ค่านิยมร่วมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

แผนผังที่ 1 ค่านิยมร่วมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • G เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Governance” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารทั้งในคณะและองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
 • S เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Social Responsibility and Sustainability” ซึ่งสื่อความหมายว่าความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารเพื่อออกไปรับใช้สังคมส่วนรวมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • P เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Partnership and Participation” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนองค์การทั้งในระดับสถาบันและในระดับชาติ
 • A เป็นพยัญชนะแรกของค่านิยม “Academic Excellence” ซึ่งสื่อความหมายว่า ความมุ่งมั่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านการบริหารด้วยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ