การโต้วาที (Debate) ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

เมื่อวันที่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 การเรียนการสอนในรายวิชา รอ 6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม และวิชา รศ 6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) อาจารย์ประจำวิชา: : รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ และ อาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค

การโต้วาที Debate นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การโต้วาที Debate นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การโต้วาที Debate นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การโต้วาที Debate นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การโต้วาที Debate นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต