การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “The Role of Public Policy in Private Sector Development”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันผู้นำเพื่อการพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Leadership Academy for Development–LAD, Stanford University) โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรแรกที่สร้างความแตกต่างจากหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ โดยมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้นำภาครัฐต้องเผชิญในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ตึงเครียด หลักสูตรนี้ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่นโยบายสาธารณะจะช่วยให้ภาคเอกชนเป็นพลังที่สรรค์สร้างความเจริญเติบโตและการพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักการสำคัญที่ขับเคลื่อนหลักสูตรนี้คือฐานคติที่ว่า การปฏิรูปนโยบายนั้นไม่เหมือนกับศาสตร์ทางวิศวกรรมหรือวิชาเทคนิคที่อาศัยทักษะที่รอบคอบในการหาทางออกที่ชัดเจนและเหมาะสมที่สุด ในทางกลับกันนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความตระหนักรู้ทางการเมืองและชั่งน้ำหนักปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย โดยต้องมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และวัฒนธรรม ที่มีความเฉพาะของประเทศนั้นๆ ที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญ สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และสร้างแนวร่วม สถาบันผู้นำเพื่อการพัฒนาได้เตรียมกรอบการวิเคราะห์ให้กับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะภาวะผู้นำและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

the role

  โครงการนี้อาศัยเทคนิคการสอนและการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านการใช้กรณีศึกษา ประกอบด้วยกรณีศึกษาจากประเทศในแถบเอเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และประเทศไทยซึ่งทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์ที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในสถานการณ์นั้นๆจะต้องพึงมี  นอกจากนี้ เทคนิคดังกล่าวยังทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกรณีศึกษา กรณีศึกษาที่ได้ถูกนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ได้ถูกนำเสนอจากมุมมองของนักปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับสภาพความท้าทายทางการเมือง และภาระกิจที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญ โดยเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในส่วนของการร่างนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทที่กว้างขวางและสร้างสรรค์มากขึ้นของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ วิทยากรในการฝึกอบรมได้ใช้เทคนิคการสมมติบทบาทของนักวิเคราะห์หลักหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ โดยจัดแบ่งผู้เข้าฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มๆ และสมมติบทบาทตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกรณีศึกษา และต้องวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ระบุและประเมินประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะดำเนินนโยบายหรือโครงการนั้นๆต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

โครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามดังต่อไปนี้

Professor Roger Leeds: Professor at the School of Advanced International Studies (SAIS) of the Johns Hopkins University.

Professor Mary E. Hilderbrand:  Senior Lecturer and Distinguished Practitioner in Residence at the George H.W. Bush School of Government and Public Service at Texas A&M University.

Professor Tippawan Lorsuwannarat: Former Dean of the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA).

โครงการนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (พม่า ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล มัลดีฟ เวียดนาม และอีสติมอร์) ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งหมด  31 คน  การอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยสะท้อนระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของการฝึกอบรมในระดับสูง และมีความเห็นพ้องต้องการว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดศักยภาพในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างบทบาทของนโยบายสาธารณะและภาคเอกชนที่มีต่อกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม