การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา Case Study
เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อหล่อหลอมนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ

 

all case

รปภาพ1

รปภาพ3

รปภาพ4