โครงการ “การพัฒนาพนักงานระดับ 5” กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

โครงการนี้เป็นการที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานการประปานครหลวง โดยมีวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจ เน้นการมีส่วนร่วม การปูพื้นฐาน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ กระบวนการและวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และระดมสมอง ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้
การดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการให้ความรู้ที่ทันสมัยแก่บุคลากรของการประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการประปานครหลวง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
ผลที่ได้รับจากโครงการ คือ เป็นโครงการที่มุ่งการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ตามสมรรถนะหลักของการประปานครหลวงในด้านความคิดแบบธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า การมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นเลิศ การเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานเพื่อมุ่งถึงประโยชน์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของการประปานครหลวง โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์กับประชาชน