โครงการ “Sharing for Changing  (1st year) ” เป็นการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมี  วัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

2.1 เพื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560)
2.2 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บและการใช้สารสนเทศเพื่อปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้การจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือในการจัดการการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนงานของทุกกลุ่มงาน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 ช่วง คือ ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ทุกกลุ่มงานมีการแลกเปลี่ยน เล่าเรื่องราว การทำงานของแต่ละกลุ่มงาน และช่วงที่ 2 เป็นการร่วมแลกเปลี่ยน และฝึกเขียนกระบวนงาน โดย เน้นกระบวนงานที่สำคัญ ซึ่งในครั้งนี้ ได้เลือกกระบวนงานของกลุ่มงานการศึกษา เรื่อง กระบวนการพัฒนาการให้ข้อมูล คำแนะนำ และการประสานงานด้านการศึกษา” เป็นโครงการตัวอย่างที่จะมีการดำเนินการจัดทำ Work Process ให้ถูกต้องตามหลักการเขียน และการใช้สัญลักษณ์ที่ถูกต้อง และเป็นกระบวนงานที่ได้รับ การคัดเลือกจากคณะ ให้นำเสนอที่ประชุมสถาบันในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในการอบรมเชิงปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงาน และจะได้ถ่ายทอดวิธีการปรับปรุงกระบวนงานไปยังกลุ่มงานอื่น ๆ ต่อไป