โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA  ปีการศึกษา  2559”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ “ร่วมคิด ร่วมเขียน SA-AUN-QA ปีการศึกษา 2559” มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ประการ คือ
2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วเสร็จทัน
กรอบเวลาที่สถาบันกำหนดการตรวจประเมินตลอดปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการจัดการความรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งคณะจะต้องมีการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ และความสามัคคีใน การทำงาน ในการจัดเก็บหลักฐานการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานให้เป็นระบบ เนื่องจากกระบวนงานของแต่ละงานจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เกือบทุกเดือน เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร และให้สามารถจัดทำรายงานได้สำเร็จตามกรอบเวลาที่คณะและสถาบันกำหนดการตรวจประเมิน และก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีกำหนดตรวจประเมินในเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะได้เชิญผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นทีมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระประภา อัครบวร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากร มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนรายงาน AUN-QA หลักสูตรนำร่องของคณะ