โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของ สกอ. และกรอบ AUN-QA” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  เมื่อวันจันทร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.30-15.00  น. ณ ห้องประชุม   1   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   คณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.     จิระประภา  อัครบวร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและตัวแทนอาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการ “ผู้บริหารคณะพบผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกตามนโยบายของ สกอ. และกรอบ AUN-QA”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  2 ประการ   ดังนี้

1.   เพื่อให้คณาจารย์ของคณะซึ่งเป็นผู้บริหารมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการหลักสูตรในปีที่ผ่านมาร่วมกำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  รอบ 5 ปี  ตามนโยบายของ สกอ.และนโยบายสถาบันด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ CUPT-QA

2.   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA ระหว่างอาจารย์ต่างคณะ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ CUPT-QA

กิจกรรมในครั้งนี้  คณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระประภา  อัครบวร  ได้สื่อสารนโยบายการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ในช่วงปีการศึกษา 2558-2562   และได้กล่าวถึง การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานตามมาตรฐานสากล  3 เรื่อง ได้แก่ 1)  Management by Fact   2) System Thinking  และ 3) PDCA  เพื่อให้คณะรณรงค์ให้บุคลากรนำ 3 เรื่องดังกล่าวไปปรับใช้ในการทำงาน