โครงการ “การพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการพัฒนากระบวนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง)  กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  2560   (วันที่ 21 มิถุนายน  2560  วันที่  14 กรกฎาคม  2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560  วันที่  16  สิงหาคม 2560 และ 23 สิงหาคม  2560) ณ ห้องประชุม 1   คณะรัฐประศาสนศาสตร์      เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนงานของกลุ่มงานอื่น ๆ และให้ที่ประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่จะทำให้กระบวนงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น   โครงการ ฯ ดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอกระบวนการทำงานทุกกลุ่มงาน โดย หัวหน้างานจะเป็นผู้นำเสนอหลัก   ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้คณะนำกระบวนงานที่แต่ละกลุ่มงานนำเสนอ ไปพิจารณากระบวนงานที่สำคัญ และการจัดทำ Work System ต่อไป