กิจกรรม  NIDA KM มหกรรมการจัดการความรู้  | Knowledge Forum 2017 ระดับสถาบัน

 

บุคลากรคณะรัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการ ใน มหกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Forum 2017)  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม   2560   โดย คณะทำงานจัดการความรู้ระดับคณะ ได้คัดเลือกกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง  เพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ที่ทำให้เกิด    การพัฒนากระบวนงาน   ภายใต้หัวข้อ  GSPA’s  Office Automation  คือ  เป็นการนำผลจาการนำโปรแกรม Office 365 for Education มาประยุกต์ใช้ในการทำงานภายหลังการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งผลให้การทำงานของหลาย ๆ กลุ่มงานเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เช่น การประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร  มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น เป็นต้น