คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.วรเดช จันทรศร อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง