ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาโท MPA และ MPPM ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อปริญญาเอก

นางสาวศศิประภา ทาโปปิน
ศิษย์เก่า MPA ภาคปกติ
ได้รับทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น
ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวรชัชนันท์ ดียิ่ง
ศิษย์เก่า MPPM ภาคปกติ
ได้รับทุนจาก รัฐบาลเกาหลี (GKS) ศึกษาต่อปริญญาเอก
สาขา Dept. Public Administration Major Public Management
ที่มหาวิทยาลัย Ewha Womans University, Korea