รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ รุ่นที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

หลักสูตรการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เริ่มเรียน 2 ก.ค.– 23 ก.ย. 2560 เฉพาะวันเสาร์ เวลา 9- 16.00 น. ณ โรงแรมหรรษนันท์ จังหวัดพิษณุโลก

หน้าเว็บไซต์หลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/mmm-65/97-2015-07-29-04-02-04/1254-2017-04-20-19-55-44

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

คุณอัจฉรา เจริญสุข โทร. 055-231-318 และ 081-379-1691 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
และโครงการGSPA Management Training Program คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 11 โทรศัพท์: 0-2727-3879, 0-2727-3868, 082-788-0120, 0-2375-1297
โทรสาร: 0-2375-1297 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17952839