no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่จัดทำ สาขา Download Contact
1 กรณีศึกษา: โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตรปาล์มน้ำมัน(ค้นคว้าอิสระ) เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์(5020170009) รศ.ปกรณ์ ปรียากร 2552 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) สุราษฏร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
2 กรณีศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำ นางสาวเสริมศรี บุญคง (5510154006) รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
3 กระบวนการทุจริตคอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลจุฑาเทพ จังหวัดนครราชสีมา นางสาวอริศรา ปักษา (5410160012) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
4 กลยุทธ์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัย นายชาญณรงค์ ธรรมธัญลักษณ์ (5510154016) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
5 กลยุทธ์และนวัตกรรมประกันวินาศภัย สู่การเป็นผู้นำในยุค AEC กรณีศึกษา บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางสาวชัญญานุช มีจาด (5510154014) อ.ดร.นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
6 กลุ่มคนยากจนกับการใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.หญิงกัลยารัตน์ สิมหลวง (5410160057) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
7 การกำกับดูแลฝ่ายบริหารของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวญนันท์นิชา บุญหนู (5510154017) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
8 การเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วของผู้ติดเชื้อเอดส์ (CD4?200 cells/mm3) มีผลในการลดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลพรหมพิราม นายพุฒิรักษ์ รักษ์ย่อง (5510154039) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
9 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน (5510154072) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
10 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการเปรียบเทียบปรับงานด้านจราจร : กรณีศึกษา กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร้อยตำรวจเอกอดิเรก โปธิปัน(5120171055) รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 2553 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) สงขลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
11 การใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกลุ่มคนยากจน : กรณีศึกษาตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง (5410160055) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
12 การใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกลุ่มคนยากจน : กรณีศึกษาตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ (5410160054) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
13 การใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกลุ่มคนยากจนตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายธุวชิต พืชทองหลาง (5410160064) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
14 การเตรียมความพร้อมของ ธ.ก.ส. เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นางสาวอริษา ไทยแย้ม (5510154075) อ.ดร.นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
15 การเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาต่อการเข้าสู่ AEC ด้านโลจิสติกส์ การขนส่งทางราง ดาบตำรวจบุญเลิศ กองโคกสูง (5410160044) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
16 การเตรียมความพร้อมความมั่นคงด้านอาชญากรรม ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียน ( AEC ) พ.ต.ต.โสพัฒน์ สุพรรณวิวัฒน์ (5410160049) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
17 การนำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา กองกำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ร้อยตำรวจโทบดินทร์ ชูเฉลิม (5510154035) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
18 การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ประจำพื้นที่ภาคเหนือ สิบเอกกิตติพงษ์ นิเวศน์ (5510154034) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
19 การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายจีรวัฒน์ วังนาค (5510154011) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
20 การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลน้ำปาด นายเสกสันต์ ชำนาญยา (5510154068) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9

หมายเหตุ : บทคัดย่อ  เอกสารเต็ม

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม: กรณีวิทยานิพนธ์ ติดต่อห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรณีค้นคว้าอิสระ ติดต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนการศึกษา เบอร์โทร 02-727-3870-73