หลักสูตรและค่าธรรมเนียม (2)

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ
  MPA  
รป.ม.
 
รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
  MPA  
รป.ม.
 
รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
กทม. | ภูมิภาค
  MPPM
รอ.ม.
 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต
  MPPM
รอ.ม.
 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต
   

 

 

ระดับปริญญาเอก  
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย
  Ph.D.  
Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International)
  D.P.A.
รป.ด.
 
รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิต