รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3334,  02-727-3917
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: kasems.c@nida.ac.th
การศึกษา
 • พ.ศ. 2546 ปริญญาเอก Ph.D. in Public Policy Analysis & Administration, Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA
 • พ.ศ. 2541-2542 Graduate Research Student  Kyushu University, Fukuoka, JAPAN MONBUSHO Scholarship (Japanese Government Scholarship)
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) with Specialty in MIS Kentucky State University, Frankfort, Kentucky, USA
 • พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
  (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กรรมการสภาวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2559-2561)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (พ.ศ.2556-2559)
 • กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2559-2561)
 • เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2556-2559)
 • กรรมการวิจัยและพัฒนาระบบงาน ศาลยุติธรรม (พ.ศ.2562)
 • คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2563)
 • ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)
 • อนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2557-2562)
 • อนุกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2561)
 • อนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2561)
 • อนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) (พ.ศ.2559-2560)
 • อนุกรรมการกำหนดกรอบการวิจัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (พ.ศ.2560)
 • อนุกรรมาธิการ และ เลขานุการ การพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (พ.ศ.2559-2560)
 • อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในกรรมการประสานงาน ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (พ.ศ.2558-2560)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากิจการตำรวจ วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
  – คณะทำงานพัฒนาระบบงบประมาณตำรวจ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ (สปท.)
 • อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อนุ ก.ตร.) ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2553-2554)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ.2562)
 • อนุกรรมาธิการ ด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
 • อนุกรรมาธิการ จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหายาเสพติด วุฒิสภา (พ.ศ.2554-2555)
 • ที่ปรึกษา สำนักงานศูนย์อำนวยการร่วม ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (พ.ศ.2554)
 • คณะอนุกรรมการศึกษาและวิจัยมาตรการป้องกัน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (พ.ศ.2551)
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำนโยบายการบริหารราชการและแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2557)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุติธรรมชั้นสูงและกลาง สำนักงานกิจการยุติธรรม (พ.ศ.2552-53)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง 2563
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2562
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2553-2555)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (พ.ศ.2552-2553)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2555-2556)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติ) (พ.ศ.2553-2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2551-2552)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • เข็มเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2556)
 • โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2555)
 • อาจารย์สมาชิกสโมสรราชพฤกษ์ สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ทุนศึกษาปริญญาเอก จาก St. Louis University, Missouri, USA. (พ.ศ. 2542-2545)
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship — MONBUSHO) ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์, Kyushu University, Japan. (พ.ศ. 2541-2542)
เกียรติประวัติ / ทุนการศึกษา
 • โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  จากนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2556)
 • โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด จากนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2563)
 • โล่เกียรติคุณผู้เสียสละ อุทิศตน ใช้ความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างต่อเนื่องและดียิ่ง (พ.ศ.2563)
 • เข็มเชิดชูเกียรติ “ยุติธรรมธำรง” จากกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2564)
 • เข็มเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลงานทางวิชาการ

ภาษาอังกฤษ

 • – Kasemsarn Chotchakornpant. (2012). Policy Decision Making in Theory and in Practice: The Eggs Story. NIDA Case Research Journal, Vol.4, No.1 (January-June, 2012).
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Legalizing the Underground Lottery in Thailand: An Idea Time Whose Had Come? NIDA Case Research Journal, Vol.2, No.1 (January, 2010), 155-190.
 • Scott B. Cummings & Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Through the Looking Glass: Trends in Racial Tolerance among Minority Adolescents, 1983-2006. Urban Affairs Association 40th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand, Asian Review of Public Administration, Vol.XX, Nos.1-2 (January – December 2008), 196-204.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand. Proceeding of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Manila, Philippines, October, 2008. Philippines, October, 2008
 • Kasemsarn Chotchakornpant & Suebsakul Khemthong (2013). Quality of contact between community members and Bangkok Metropolitan police. Proceeding of the Asian Conference on Cultural Studies 2013, Osaka, Japan, May 2013.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2013). The Role of Police in Improving Ethnic Tolerance Between Buddhist and Muslim Thais. Proceeding of CSU Policing and Security in Practice: Then, Now and into the Future Conference, Charles Sturt University, Sydney, Australia, November 2013.
 • Kasemsarn Chotchakornpant & Viriya Taecharungroj. (2014). The Proposed Hypotheses of Employability and Occupational Commitment of Female Police Cadets in Thailand. Proceeding of the Conference of the Arts and Humanities, Osaka, Japan, April 2014.
 • Kasemsarn Chotchakornpant (2017). Does Proximity Improve Ethnic Tolerance of Thai Muslims in Southern Thai Border Provinces? Proceeding of the 7th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business (MRSMB), Manila, Philippines, April, 2017.
 • Kasemsarn Chotchakornapnt (2017). The Causal Relationship of Factors Influencing the Ethnic Tolerance of Thai Muslims in Southern Border Provinces. Proceeding of the USM -International Conference on Social Sciences 2017 (USM-ICOSS 2017), Penang, Malaysia, August, 2017.
 • Rujimora, K. & Chotchakornpant, K. (2018). The Effects of Strategic and Cultural Satisfaction, and Justice on Organizational Commitment. Journal of Public and Private Management, 25(1).
 • Kasemsarn Chotchakornpant (2019). Ethnic Tolerance among Thai Muslim Youths. Proceeding of the Tass International Conference on Research Approaches in Social Science, Business E-Commerce and Entrepreneurship, Taipei, Taiwan, June 13-14, 2019.
 • Kasemsarn Chotchakornpant (2019). Improving Ethnic Tolerance in Three Southernmost Provinces of Thailand for Sustainable Development. Keynote Speaker. International Conference on Prospects and Challenges of Development in Developing Countries. University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh, July, 19-20, 2019.
 • Onramon Shuaytong & Kasemsarn Chotchakornpant (2020). Successful Implementation for Thailand as an emerging donor for infrastructure development in GMS, Journal of Business Administration, 9(1), 100-111.
 • Freiberg, P.Y. & Chotchakornpant, K. (2021). Factors Influencing Moscow University Students’ Level of Trust in the Russian State Mainstream Media News, Journal of Public Administration and Governance, 11(2), 1-23.

ภาษาไทย

 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). ขันติธรรมทางชาติพันธุ์ของตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 16 (2), 29-66.
 • สุมิตรา จิระวุฒินันท์, กิตติชัย อัครวิมุต, เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล. ศรีนครินทร์เวชสาร. 25 (1).
 • ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2553) ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากที่ปรึกษา และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ที่มีต่อความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยของแก่น, 9 (2), 49-59.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). วัฒนธรรมตำรวจ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3 (1). 5-13.
 • มาตรการป้องกัน เพื่อปรับปรุง กระบวนการใช้อำนาจเกินขอบเขต กรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ. (2553). ทุนวิจัยจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และคณะ. (2551). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการตำรวจ ในฐานะตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์กรด้านกระบวนการ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร กับ ผลการปฏิบัติหน้าที่. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 16 (3), 229-238.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2551). ข้อเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. วารสารกระบวนการยุติธรรม ฉบับ มิถุนายน – กันยายน.
 • ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2554). การดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ไทย. การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ธันวาคม 2554).
 • สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2556). กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบผลการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30 (2), 71-93.
 • อภิมุข สดมพฤกษ์, ประพนธ์ สหพัฒนา และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2558). กระบวนการตีตราทางสังคมที่ทำให้บุคคลกลายเป็นผีปอป. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, 4(1).
 • อานนท์ ฉัตรเงิน และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2559). ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิงในคดีจำหน่ายยาเสพติด. วารสารวิชาการบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 12(2), 71-86.
 • ณัฐพงศ์ ย่องบุตร และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2559). ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 12(2), 119-134.
 • ณิศาพล รักษาธรรม, เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ประพนธ์ สหพัฒนา (2559). ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท๊กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม. 9 (พฤษภาคม – สิงหาคม).
 • จิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร, ประพนธ์ สหพัฒนา และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2561). ปัจจัยแรงกดดันและปัจจัยการควบคุมตนเองกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. มหาวิทยาลัยบูรพา. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ สืบสกุล เข็มทอง (2561). ระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (มีนาคม 2561).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และ สืบสกุล เข็มทอง (2561). ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, (มีนาคม 2561).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2561). การตำรวจชุมชน. กรุงเทพ.ฯ: นับหน้าครีเอชั่น. (หนังสือ)
 • ดารารัตน์ ธาตุรักษ์, ณัชชา คารอน, มงคล เอกพันธ์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2562). ผลกระทบความพึงพอใจค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Journal of Modern Management Science, 12(1), 17-33.
 • ฌ.กะเฌอ มณีเทพ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2562). อิทธิพลของการลงโทษจำคุกกับลักษณะที่มีแนวโน้มต่อการเป็นอาชญากรของผู้ต้องขัง, วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(1), 23-40.
 • ฐานิสร พันธุ์ครุฑ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับความคุ้มค่าในการเข้ารับการบริการจากกระบวนการยุติธรรมของประชาชน, วารสารกระบวนการยุติธรรม, 12(3), 59-76.
  – เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, สุวิชา เป้าอารีย์, ประพิน นุชเปี่ยม, ศรัญญิการ์ สรรค์ศุภกิจ และ สุจินตนา ภาวสิทธิ์ (2564). หลักเกณฑ์และข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของผู้พ้นโทษของกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม. ข่าวเนติบัณฑิตยสภา, 34 ฉบับที่ 381, 18-22.
งานที่ปรึกษา/งานวิจัย
 • การประเมินสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวชายแดน (ก.ย.2551 – มี.ค.2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินกลไกระบบอำนวยการและปฏิบัติการเพื่อประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์ (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • ถอดประสบการณ์เด่น (Best Practices) ด้านบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที่ 2 (ส.ค.53) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (เป็นหัวหน้าโครงการศึกษา)
 • วัฒนธรรมการทำงานและการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ: ปัจจัยเสริมวิกฤตประเทศไทยจริงหรือ นำเสนอในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. เมษายน 2552.
 • การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด และการนำนโยบายไปปฏิบัติห้วงประกาศสงคราม ยาเสพติด พ.ศ.2546 รายงานเสนอต่อ คณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (ร่วม รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)
 • การจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ (ก.ย.53–ก.พ.54) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2554-2556 (มี.ค.-ต.ค.53) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 กลุ่มพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน (ก.พ.-พ.ย.53) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (มิ.ย.-ต.ค.53) งบประมาณจากกองทัพภาคที่ 3 (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) (มิ.ย.-ก.ย.53) งบประมาณจาก ศอ.ปชน. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การวิจัยเพื่อจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice – TIJ) (ธ.ค.53-พ.ค.53) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร และจังหวัดปริมณฑล ในระยะเร่งด่วน (ยุทธการ 315) (ก.ค.-ต.ค.54) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-59) (พ.ค.-ต.ค.54) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย.๕๔) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินประสิทธิผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554–กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินมาตรการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (มิถุนายน 2555 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (มี.ค.-ส.ค.2555) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เม.ย.-ต.ค.2555) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย (ธันวาคม 2555 – มีนาคม 2556) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการสำรวจระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย (มีนาคม – กันยายน 2556) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (พฤษภาคม – ตุลาคม 2556) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินแนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพ่ระบาดของยาเสพติด ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 (ก.ค.-ธ.ค.2557) งบประมาณจาก สำ- การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พ.ย.2557-มีนาคม 2558) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2558 (มี.ค. – ก.ย.2558) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ.2559-2562 (ก.พ. – ก.ค.2558) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2559 (มี.ค.2559 – ก.ย.2559) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การศึกษาค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ก.ย.2559 – ก.พ.2560) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) (ธ.ค.2559 – ก.ย.2560) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ.2557 – 2559 (ธ.ค. 2560 – ก.ค. 2561) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด พ.ศ.2561 (มิ.ย. 2561 – ส.ค. 2561) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ย. 2560 – ส.ค. 2561) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การถ่ายทอดแผนบูรณาการฯ และยุทธศาสตร์ 20 ปีสู่กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 (ม.ค. 2561 – เม.ย. 2561) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) (มิ.ย. 2561 – ก.ย. 2561) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจาก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน (มิ.ย.2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินโปรแกรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัยแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) มาขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ก.ย.2563 – มี.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการติดตามผลการดาเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562) (ส.ค.2563 – มี.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงและความสงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยแนวคิดตำรวจชุมชน (ธ.ค.2562–พ.ย.2563) งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มิ.ย.2563 – พ.ย.2563) งบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินผลตามแผนการรักษาความสงบภายในประเทศ (ก.ย.2563 – ก.พ.2564) งบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) (ก.พ.-ส.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2569) (อยู่ระหว่างดำเนินการ ก.พ.-ต.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการ)
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

ที่ปรึกษา

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556, การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย
 • วันที่ 26 กันยายน 2554 – 22 มิถุนายน 2555, การพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553, คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และประมวลผลการสอบ ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษ 2553 – 2554
งานที่ปรึกษา/งานวิจัย
 • – การประเมินสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวชายแดน (ก.ย.2551 – มี.ค.2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินกลไกระบบอำนวยการและปฏิบัติการเพื่อประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์ (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน) (มิ.ย.-พ.ย. 2552) ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • ถอดประสบการณ์เด่น (Best Practices) ด้านบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที่ 2 (ส.ค.53) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (เป็นหัวหน้าโครงการศึกษา)
 • วัฒนธรรมการทำงานและการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ: ปัจจัยเสริมวิกฤตประเทศไทยจริงหรือ นำเสนอในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. เมษายน 2552.
 • การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด และการนำนโยบายไปปฏิบัติห้วงประกาศสงคราม ยาเสพติด พ.ศ.2546 รายงานเสนอต่อ คณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) (ร่วม รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ)
 • การจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ (ก.ย.53–ก.พ.54) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2554-2556 (มี.ค.-ต.ค.53) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 กลุ่มพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน (ก.พ.-พ.ย.53) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (มิ.ย.-ต.ค.53) งบประมาณจากกองทัพภาคที่ 3 (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) (มิ.ย.-ก.ย.53) งบประมาณจาก ศอ.ปชน. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การวิจัยเพื่อจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice – TIJ) (ธ.ค.53-พ.ค.53) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร และจังหวัดปริมณฑล ในระยะเร่งด่วน (ยุทธการ 315) (ก.ค.-ต.ค.54) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-59) (พ.ค.-ต.ค.54) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ (ก.ค.-ก.ย.๕๔) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินประสิทธิผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554–กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินมาตรการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (มิถุนายน 2555 – กันยายน 2555) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (มี.ค.-ส.ค.2555) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เม.ย.-ต.ค.2555) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย (ธันวาคม 2555 – มีนาคม 2556) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการสำรวจระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย (มีนาคม – กันยายน 2556) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล (พฤษภาคม – ตุลาคม 2556) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินแนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมการค้าและการแพ่ระบาดของยาเสพติด ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 (ก.ค.-ธ.ค.2557) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พ.ย.2557-มีนาคม 2558) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2558 (มี.ค. – ก.ย.2558) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ.2559-2562 (ก.พ. – ก.ค.2558) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2559 (มี.ค.2559 – ก.ย.2559) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การศึกษาค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ก.ย.2559 – ก.พ.2560) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) (ธ.ค.2559 – ก.ย.2560) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ.2557 – 2559 (ธ.ค. 2560 – ก.ค. 2561) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด พ.ศ.2561 (มิ.ย. 2561 – ส.ค. 2561) งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พ.ย. 2560 – ส.ค. 2561) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การถ่ายทอดแผนบูรณาการฯ และยุทธศาสตร์ 20 ปีสู่กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 (ม.ค. 2561 – เม.ย. 2561) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) (มิ.ย. 2561 – ก.ย. 2561) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • การประเมินโครงการส่งเสริมให้มีเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจาก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 (มิ.ย. 2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน (มิ.ย.2562 – ก.ย. 2562) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินโปรแกรมแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัยแนวทางของธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) (ต.ค.2562 – ก.ย.2563) มาขับเคลื่อนการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ก.ย.2563 – มี.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการติดตามผลการดาเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2562) (ส.ค.2563 – มี.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงและความสงบเรียบร้อยของสังคม ด้วยแนวคิดตำรวจชุมชน (ธ.ค.2562–พ.ย.2563) งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สู่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มิ.ย.2563 – พ.ย.2563) งบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการประเมินผลตามแผนการรักษาความสงบภายในประเทศ (ก.ย.2563 – ก.พ.2564) งบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนภายใต้หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) (ก.พ.-ส.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566-2569) (อยู่ระหว่างดำเนินการ ก.พ.-ต.ค.2564) งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม (เป็นหัวหน้าโครงการ)
งานรับรองมาตรฐานด้านการศึกษา
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2553, ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์จำนวน 3 เรื่อง เพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อรับรางวัล
 • วันที่ 16 – 17 กันยายน 2553, เป็นผู้อ่านผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขานุการ

เลขานุการ: นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน
โทร: 0-2727-3908

แก้ไขล่าสุดเมื่อ