อาจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3902
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: suchitra@nida.ac.th
การศึกษา
  • Ph.D. (Political Science), University of California at Berkeley, U.S.A.
  • M.A. Oxford University, UK.
  • B.A. Hons. (Philosophy, Politics and Economics), Oxford University, UK
  • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
ประสบการณ์การทำงาน
  • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2547-2548
  • อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำสถาบัน พ.ศ. 2545-2548
  • กรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. 2545-2548
  • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545-2547
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2544-2547
  • ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านภูมิสถาปัตย์ พ.ศ. 2542-2547
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2540-2542
  • ประธานการจัดกิจกรรมมูลนิธิ รัฐประศาสนศาสตร์ 30 ปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พ.ศ. 2538-2540
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พ.ศ. 2534-2538
  • รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2523-2527
  • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2522
  • ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551
  • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550
  • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
  • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำราวิชาองค์การภาครัฐ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2550
  • อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
  • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ. 2549
  • กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548
  • กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
  • กรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาระเบียบวิชาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547- 2548
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัย Webster University พ.ศ. 2545-2547
  • กรรมการใน Committee for Development Policy, United Nations พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
  • กรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2541-2547
  • ประธานกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545 – 2547
  • คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2541-2543
  • คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจการบริหารในคณะกรรมการปรับปรุงระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535-2537
  • คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างในคณะกรรมการปรับปรุงระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535-2537
  • คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2536
  • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. 2536
  • คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2536กรรมการประมวลงานกิจกรรมของรัฐบาล พ.ศ. 2536
  • คณะทำงานวางระบบข้อมูลในคณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน พ.ศ. 2536
  • คณะกรรมการวิจัยชาวเขา พ.ศ. 2534
  • คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2533
  • ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2532
  • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยนักบริหารการบริหารการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2532
  • คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่7, พ.ศ. 2532
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2531 – 2533
  • คณะกรรมการบริหารองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2531 – 2533
  • คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนา คณะกรรมการบริหารการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2531 – 2533
  • ที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการปกครอง ดำเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรนายอำเภอ พ.ศ. 2530 – 2531

ประสบการณ์งานวิจัย

  • 2551 (หัวหน้าโครงการ). “Citizen Attitudes Toward Good Governance: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the South of Thailand” (ประชาชนและธรรมาภิบาล : การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคใต้)
  • 2550 (หัวหน้าโครงการ).  ประชาชนและธรรมาภิบาล : การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคกลาง
  • 2549 (หัวหน้าโครงการ).  ประชาชนและธรรมาภิบาล : การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 2547 (หัวหน้าโครงการ).  โครงการศึกษาระบบงานบริหารและประสานงานราชการในประเทศ การพัฒนาระบบตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ รายงานเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • 2546 (หัวหน้าโครงการ).  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร, รายงานเสนอต่อสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร,
  • 2541 (หัวหน้าโครงการ).  คุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ: ทิพเนตร์การพิมพ์,
  • 2541 (หัวหน้าโครงการ).  คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯ: ทิพเนตร์การพิมพ์,
  • 2537 (หัวหน้าโครงการ).  การศึกษาผลกระทบจากการเดินเรือโดยสารของกรุงเทพมหานคร, รายงานเสนอต่อสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร,
  • 2537 (หัวหน้าโครงการ).  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการปกครองเมืองใหม่, รายงานเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ,
  • 2535 (หัวหน้าโครงการ).   การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของพนักงานการเคหะแห่งชาติ, รายงานเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ,
  • 2530 ความเห็นของมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย, กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์,
  • 2524 การบริหารงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พลวัตและกลไกบางประการของระบบ, ร่วมกับ ทองศรี กำภู ณ อยุธยาและคณะ, กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • 2523 (ร่วมกับผู้อื่น).  การจัดรูปงานในระบบราชการไทย: การศึกษากรณีกรมพัฒนาที่ดิน, รายงานเสนอต่อกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
  • August 1994 (in Thai).  New Towns Development: Bang Pli as a Case Study, with Pradhan Kongriddhisuksakorn, Pornpen Varasiddha, Komane Jirankul, Chinda Suetrong, Thongsri Kambhu, a report prepared for the National Housing Authority,
  • November 1991.  Administrative and Legal Conditions for Decentralized Physical Planning in Thailand, a study commissioned by the Department of Town and Country Planning, Ministry of Interior, Royal Thai Government, with the support of the Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ),
  •  September 1990.  Assessment of the UNDP Fourth Country Programme for Thailand: Projects Under Theme I- Economic Management and Institutional Reform, report prepared for the United Nations Development Programme (UNDP),
  •  March 1990.  Interim Evaluation- Bilateral Science and Technology for Development Project, with R. Black, A. B. Van Rennes, and Burapa Attakor, report prepared for USAID/Thailand,
  •  May 1989.  LDAP from the Outsider’s Perspective: An Assessment of the Local Development Assistance Program, report prepared for Horizon Pacific Consultants as part of an evaluation for Canadian International Development Agency (CIDA),
  •  September 1988.  Administrative Analysis for the Thailand-Management of National Resources and Environment forSustainable Development Project, report prepared for USAID/ Thailand,
  •  May 1988.  Analysis of the Legal, Institutional, and Budget Framework for Environment and National Resources in Thailand, Principal Investigator, with Somsak Dumrichob, report prepared for USAID/ Thailand,
  •  February 1987.  Mid-Term Review: Rural Development Monitoring and Evaluation Project (Team Leader), with J.VanSant, J. Gibbs, S. Holloran, report prepared for USAID/ Thailand,
  •  April 1985.  Mini-Evaluation of the Municipality of Phuket’s Managing Energy and Resource Efficient Cities Program, report prepared for USAID/ Thailand,
  •  July 1984 (in Thai).  Mid-Term Evaluation Report: Decentralized Development Management Project, (senior author) with Chinda Suetrong, prepared for USAID/Thailand,
  •  (Berkeley: Institute of International Studies, 1980).   Final Report: Evaluation of the Provincial Development Assistance Program, The Philippines, with Martin Landau, et al.
  • (Bangkok: National Institute of Development Administration, 1980) (in Thai).  Reorganization of the Land Development Department, with T. Kambhu, et al.
ผลงานทางวิชาการ

บทความ

ภาษาอังกฤษ

  • 2551. “Citizen Attitudes Toward the Concept of Good Governance: A Survey of the North and Northeast Regions of Thailand,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 2
  • 2007. “Corruption and Government Trust: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the North and Northeast of Thailand,” International Public Management Review (e-journal), Fall , 164-181
  • 2006. “Improving the Regulatory Framework for Income Enhancement of the Urban Poor: A Case Study of Bangkok”, in Innovative Policies for the Urban Informal Economy, Published by UN-HABITAT, Nairobi, Kenya
  • 2004. “Commitment to Good Governance, Development, and Poverty Reduction: Methodological Issues in the Evaluation of Progress at National and Local Levels,” a Paper prepared for inclusion in the Report of the Sixth Session of the Committee on Development Policy, United Nations, New York,
  • February 1999. “Thailand in 1988: False Sense of Recovery?” Asian Survey, Vol. XXXIX, No. 2,
  • February 1998. “Thailand in 1977: Financial Crisis and Constitutional Reform,” Asian Survey, Vol.XXXVIII, No. 2,
  • (1991). “Administrative Aspects of Regional Economic Cooperation: The Case of ASEAN,” International Review of Administrative Sciences, Vol. 57 , 577 – 590
  • (Greenwood Press, 1987). “Race and Race Relations in Thailand,” (co-author) with Juree Vichit-Vadakan, in Jay A. Sigler (ed.), Handbook on Race and Race Relations
  • 1987. “Shelter and Urban Services for the Poor in Metropolitan Bangkok,” Regional Development Dialogue, Fall
  • 1987. “Development Administration in Thailand: Changing Patterns?” Thai Journal of Development Administration
  • (Bangkok: Thammasat University Press, 1986). Delivery of Public Services in Asian Countries: Cases in Development Administration (Editor), with P. Piumsombun, V. Chandarasorn, et al.
  • 1985. “Structural Problems in the Governance of Bangkok,” Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2, No. 2,
  • February 1984. “Thailand in 1983: Democracy, Thai-Style,” Asian Survey, Vol. XXIV, No.2,
  • Nov.-Dec. 1983. “Individual Values, Organizational Structure, and the Problem of Performance: Thailand as a Case Study,” Public Administration Review, Vol. 43, No. 6
  • February 1983. “Thailand in 1982: General Arthit Takes Center Stage,” Asian Survey, Vol. XXIII, No. 2,
  • (MIT Press, 1977). 16. “Measuring Village Commitment to Development,” with R.E. Krug and P.A. Schwarz, in H. Lasswell, D. Lerner, and J.D. Montogomery (eds), Values and Development: Appraising the Asian Experience

ภาษาไทย 

  • 2531. “วิชานโยบายสาธารณะ: ขอบเขตและแนวทางศึกษา” ใน วินิต ทรงประทุม และวรเดช จันทรศร (บรรณาธิการ),การประสานแนวคิดและขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • 2528. “นโยบายสาธารณะและการบริหารการพัฒนา” บทความใน อุทัย เลาหวิเชียร (บรรณาธิการ),การบริการการพัฒนา , กรุงเทพฯ: พับพิมพ์การพิมพ์.
  • กรกฎาคม 2524. “การทดสอบมาตรวัดกำลังขวัญของ ณัฐพล ขันธไชย” พัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 21 , ฉบับที่ 3
  • กรกฎาคม 2523. “ข้อคิดสำหรับนักบริหาร: ประโยชน์ของการซ้อนงานต่อการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบงาน” พัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 20 , ฉบับที่ 3,

ตำรา

  • 2549. ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม
  • 2547. ชุดวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์” หน่วยที่ 5 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • 2003. International Journal of Management and Decision Making, Published and typeset in the UK by Inderscience Enterprises Ltd., Vol. 4, No. 4,(บรรณาธิการร่วม)
  • 2527. ชุดวิชา “หลักและการวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่” สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

การประชุมสัมมนา

  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550. สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา หัวข้อ “จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร : แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2550.  สัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงระบบบริหารและธรรมาภิบาลของสหประชาชาติ” โดยมีร่างรายงาน “Toward a Compact : Proposals for Improved Governance and Management of the United Nations Secretariat”  ณ กระทรวงการต่างประเทศ
  • วันที่ 12-13 มกราคม 2550. วิทยากรร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Sixth Asian Forum on Public Management” และนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Correlates of Good Governance Attitudes : A Survey of Citizens in the North and Northeast Regions of Thailand” ณ Pathumwan Princess Hotel จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วันที่ 11 ตุลาคม 2549. สัมมนาเรื่อง “จีน : หนึ่งประเทศหลายมณฑล หลากกฎเกณฑ์”  ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ณ ESCAP HALL อาคารสหประชาชาติ
  • วันที่ 30 มิถุนายน 2549. สัมมนาทางวิชาการ 40 ปี นิด้า พัฒนาผู้นำ โดยเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ประชาชนและหลักธรรมาภิบาล : การสำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
  • วันที่ 25 เมษายน 2549. สัมมนาเรื่อง “WTO capacity building for developing countries and the Doha Round” ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การ มหาชน)
  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548. สัมมนาเรื่อง “WTO Doha Round, ASEAN Economic Community and FTAs: Policy Options and Implications for Thailand”  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2546. สัมมนาหัวข้อ “การพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  • วันที่ 22 สิงหาคม 2546. สัมมนาหัวข้อ “การเปิดเสรีทางการค้าแบบทวิภาคีและพหุภาคีของประเทศเพื่อนบ้าน : โอกาสและอุปสรรคสำหรับองค์การธุรกิจไทย”
  • วันที่ 6 มิถุนายน 2546. อภิปรายเรื่อง “ข้อยุติทบวงมหาวิทยาลัย : หลักการกลางของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
  • วันที่ 17, 20-21 มีนาคม 2546. อภิปรายเรื่อง “ภาระหน้าที่ของอาจารย์ : การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ”  ของสภาคณาจารย์ เสนอต่อสำนักพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร
  • 15 มีนาคม 2546. อภิปรายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย” ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • วันที่ 3-7 มีนาคม 2546. สัมมนาหัวข้อ “Interregional Seminar and Regional Demonstration Workshop on Accessible ICT and Persons with Disabilities”  ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์การสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

  • DA 801 Organization Analysis and Management
  • DA 810 Philosophy of the Social Sciences
  • DA 811 Quantitative Research Methods I
  • รศ.810 ปรัชญาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • รศ.865 สัมมนาการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรปริญญาโท

  • รศ.610 องค์การสมัยใหม่
  • รศ.710 การบริหารองค์การ
  • รศ.713 โครงสร้างองค์การและการออกแบบโครงสร้างองค์การ
  • รศ.880 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสำหรับนักบริหาร
  • รอ.610 องค์การสมัยใหม่
  • รอ.800 สัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
อื่นๆ

อื่น ๆ

CONSULTING EXPERIENCE

  • Inspection and Monitoring of Government Agencies’ Performance at the Provincial Level: Information System Development and Organizational Design, Principal Investigator, report prepared for the Office of the Permanent Secretary, Office of the  Prime Minister, 2004
  • A Study on the Bangkok Metropolitan Administration’s Housing Development Project, Principal Investigator, report prepared for the Community Development Office, Bangkok Metropolitan Administration, 2003 (in Thai)
  • A Study on the Impact of Passenger Boats in Bangkok Canals, Principal Investigator, report prepared for the Bangkok Metropolitan Administration, October 1994 (in Thai)
  • New Towns Development: Bang Pli as a Case Study, with Pradhan Kongriddhisuksakorn, Pornpen Varasiddha, Komane Jirankul, Chinda Suetrong, Thongsri Kambhu, a report prepared for the National Housing Authority, August 1994 (in Thai)
  • Administrative and Legal Conditions for Decentralized Physical Planning in Thailand, a study commissioned by the Department of Town and Country Planning, Ministry of Interior, Royal Thai Government, with the support of Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), November 1991
  • Assessment of the UNDP Fourth Country Programme for Thailand: Projects Under Theme I-Economic Management and Institutional Reform, a report prepared for the United Nations Development Programme (UNDP), September 1990
  • Interim Evaluation – Bilateral Science and Technology for Development Project, with R. Black, A.B. Van Rennes, and Burapa Attakor, a report prepared for USAID / Thailand, March 1990
  • LDAP from the Outsider’s Perspective: An Assessment of the Local Development Assistance Program, a report prepared for Horizon Pacific Consultants as part of an evaluation for Canadian International Development Agency (CIDA), May 1989
  • Administrative Analysis for the Thailand – Management of National Resources and Environment for Sustainable Development Project, a report prepared for USAID/Thailand, May 1988
  • Analysis of the Legal, Institutional, and Budget Framework for Environment and National Resources in Thailand, Principal Investigator, with Somsak Dumrichob, report prepared for USAID / Thailand, May 1988
  • Mid-Term Review: Rural Development Monitoring and Evaluation Project (Team Leader), with J. VanSant, J. Gibbs, S. Holloran, report prepared for USAID / Thailand, February 1987
  • Mini-Evaluation of the Municipality of Phuket’s Managing Energy and Resource Efficient Cities Program, report prepared for USAID / Thailand, April 1985
  • Mid-Term Evaluation Report: Decentralized Development Management Project, (senior author) with Chinda Suetrong, prepared for USAID / Thailand, July 1984 (in Thai)
  • Reorganization of the Land Development Department, with T. Kambhu, et al. (Bangkok: National Institute of Development Administration, 1980) (in Thai)
  • Final Report: Evaluation of the Provincial Development Assistance Program, The Philippines, with Martin Landau et al. (Berkeley: Institute of International Studies, 1980)

วิชาที่บรรยายพิเศษ

  • สพ.400 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา “มารยาทสากล”
  • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

  •  มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.) ปีที่ได้รับ 2543
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา ปีที่ได้รับ 2547
เลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
โทรศัพท์ : 0-2727-3877
อีเมล์ : laddawan@nida.ac.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ