รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ปรียากร
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3856
โทรสาร: 0-2375-1296
อีเมล: pakorn@nida.ac.th
การศึกษา
 • ปริญญาเอก  –  Doctor of Philosophy in Public Management (University of Cambridge)
 • ปริญญาโท –  Master of Science in Strategic Management (University of Cambridge)
 • ปริญญาโท –  Master of Philosophy in Development Studies (University of Cambridge)
 • ปริญญาโท  –  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เกียรตินิยมดี (สถาบันบัณฑิต   พัฒนบริหารศาสตร์)
 • ปริญญาตรี –  นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมดี และ รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง

ตำแหน่งงานสำคัญในอดีต

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ที่ปรึกษาด้านการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานนุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการการประปานครหลวง
 • กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

การดำรงตำแหน่งอื่น การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา

 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในฐานะคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และโฆษกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • ทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโส (Senior consultant) ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank or ADB)
 • ทำงานในฐานะที่ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาในประเทศไทย คือ Paul Consultant Ltd.และบริษัทที่ปรึกษาในประเทศอังกฤษคือ Gibb International Inc. โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับการดำเนินงานโครงการด้านต่างๆในการพัฒนา ประมาณ ๖๕ โครงการ
 • เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคม
 • เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจสองแห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 • กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • กรรมาธิการชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
 • กรรมการปฏิรูปโครงสร้างและรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร
 • นักวิชาการที่ปรึกษา การจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ประธานสถานศึกษา อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ประธานสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ประธานคณะทำงาน จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
 • ประธานมูลนิธิเพื่อโรงเรียนสันติดรุณ
 • กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการวิชาการและการประเมินผล สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
 • ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในอดีต

 • ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี
 • กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุมศึกษา สุวินทวงศ์
 • คณะทำงานฝ่ายต่างประทศ สำนักจุฬาราชมนตรี

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการที่สำคัญ

หนังสือและตำราทางวิชาการ

 • การวางแผนกลยุทธ์
 • การบริหารโครงการ
 • ทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา
 • การบริหารการพัฒนา

  ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย

 • เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการโครงการวิทยากร ผู้บรรยาย นักวิจัย ที่ปรึกษา ให้กับหน่วยงาน ที่ขอรับบริการทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง การจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่างๆเช่น ซูดาน อิรัก สหรัฐอรับเอมิเรตส์ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา  มัลดีฟส์ เวียตนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ มาเลเซีย

งานวิจัย

 • การศึกษาวิจัย ด้านการบริหารโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และปรับระบบองค์การขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน การบริหารการพัฒนา การปกครองท้องถิ่น การบริหารและการจัดการโดยทั่วไป รวม 69 เรื่อง

บทความทางวิชาการ

 • เขียนบทความทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการรวม 96 บทความ

การบรรยายและนำอภิปราย

 • เป็นผู้บรรยายประจำหลักสูตรปริญญาระดับต่างๆในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • การเป็นผู้อภิปรายทางวิชาการ
 • การดำเนินรายการประชุมทางวิชาการเป็นจำนวนมาก ในหัวข้อทางด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มากกว่า 5000 ชั่วโมง

การนำเสนอความคิด

 • เป็นวิทยากรในรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่า 3000 ชั่วโมง
สาชาความเชี่ยวชาญ
 • การบริหารราชการแผ่นดิน
 • ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ
 • การคิดเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • การวางแผนกลยุทธ์
 • การวางแผนและการบริหารโครงการ
 • การบริหารการพัฒนา
 • การวิเคราะห์ระบบและการจัดองค์กรเพื่อการพัฒนา
 • การสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน
 • การบริหารการปกครองท้องถิ่น
 • การสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง
 • บทบาทในการพัฒนาขององค์การพัฒนาเอกชน
ทุนที่เคยได้รับ
 • ทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทุนกระทรวงมหาดไทย ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้การสนับสนุนของ British Council  ในการศึกษาที่ University of Cambridge
 • ทุนรัฐบาลไทยในการอบรมและศึกษาดูงานประเทศต่างๆ
การศึกษาดูงานและร่วมการประชุมทางวิชาการ

การศึกษาดูงานและร่วมการประชุมทางวิชาการ ในองค์การระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • London Business School
 • London School of Economics and Political Sciences
 • School of Oriental and African Studies, University of London
 • Manchester University
 • Birmingham University
 • Aston University
 • City University
 • University of California at Berkeley
 • University of California at Los Angeles
 • Stanford University
 • New York University
 • Sydney University
 • Melbourne University
 • Wollongong University,
 • Institute of Social Studies, the Netherland
 • INSEAD, France
 • World Trade Organization,
 • Food and Agriculture Organization,
 • European Union

แก้ไขล่าสุดเมื่อ