ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา