ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา