ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

รศ. ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

รศ. ดร.พลอย สืบวิเศษ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา