ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ