ผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

รศ. ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ดร. พลอย สืบวิเศษ

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร. ดนุวัศ สาคริก

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา