อาจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3912
อีเมล: pchuayprakong@gmail.com
การศึกษา
 • พ.ศ. 2562 PhD in Public Affairs, School of Public Affairs, University of Colorado Denver, 2019 (หัวข้อวิทยานิพนธ์ The use of information and budget decisions: How administrative capacity and information play a role in local budgeting in Thailand) ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • พ.ศ. 2551 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2550 Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2007. Monbukagakusho (MEXT) (Japanese Government Scholarship)
 • พ.ศ. 2547 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การคลังสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

อาจารย์

 • อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 – 2554

อาจารย์พิเศษ

 • วิชาการบริหารสาธารณูปโภคท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 • วิชากระบวนการงบประมาณและการบริหารงานคลัง สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชา
  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2551
 • วิชาระบบบริหารงานภาครัฐ หัวข้อ “ระบบการบริหารงานคลังภาครัฐ” สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา กันยายน พ.ศ. 2551

ผู้ช่วยนักวิจัย

 • โครงการศึกษาโครงสร้างแผนงาน ระยะที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตุลาคม พ.ศ. 2551 – มีนาคม พ.ศ. 2552
 • โครงการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (ประชาธิปไตยทางการคลัง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2551
 • โครงการศึกษาและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ. 2551
 • รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
  นำเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พฤษภาคม พ.ศ. 2548
 • โครงการแผนการดำเนินงานสำหรับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแผนยุทธศาสตร์) สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เมษายน พ.ศ. 2547 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ผู้ช่วยสอน

 • ผู้ช่วยสอน (รายวิชา: การบัญชีบริหาร การบริหารธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ระบบบริหารงบประมาณแผ่นดิน) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน พ.ศ. 2548 – ตุลาคม พ.ศ. 2549

อื่นๆ

 • นักสำรวจโครงการภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Keio University ประเทศญี่ปุ่น มีนาคม-มิถุนายน และตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
ผลงานวิชาการ และบทความวิชาการ

งานวิจัย

 • ภาวิณี ช่วยประคอง. ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
  ป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. สิงหาคม 2552.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง และดารารัตน์ คำเป็ง. โครงการความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา “โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน” แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

 

บทความนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ

 • ภาวิณี ช่วยประคอง, “ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง?: ภาระทางการบริหารจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน” การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-ศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
 • Pawinee Chuayprakong, “Quality of information and performance information use: Do local public managers utilize performance information based on its quality?” Innovation Communication Foresight for Strategic Sustainable Development, National Institute of Administrative Administration, Bangkok, April 1st, 2021.
 • Pawinee Chuayprakong, “Local government amalgamation: A conceptual framework from international experiences and preliminary policy analysis”, The Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis, National Institute of Administrative Administration, Bangkok, August 18, 2020.
 • Pawinee Chuayprakong, “The governance of grain: A preliminary study of cashflow management of Thailand’s rice pledging scheme under Yingluck Shinawatra’s caretaker government (December 2013-February 2014), The 5th Regional Conference on Graduate Research: Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solution in Global Scenario at Sripathum University, Khon Kaen Campus, Kon Kaen Thaialnd, January 18, 2020.
 • Pawinee Chuayprakong, “Environmental Governance and Design Principles in Decentralized Common Pool Resource Management: The Preliminary Study on Thailand’s Local Government Initiatives”, The 5th Regional Conference on Graduate Research: Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solution in Global Scenario at Sripathum University, Khon Kaen Campus, Kon Kaen Thaialnd, January 18, 2020.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “จากความขัดแย้งสู่นวัตกรรม: งบประมาณแบบมีส่วนร่วม อบต.สวนหม่อน จ.ขอนแก่น”. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ: ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ?” การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 (รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “การจัดการความขัดแย้งจากทรัพยากรธรรมชาติ: บทเรียนและประสบการณ์เบื้องต้นจากนวัตกรรมท้องถิ่น”. การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. “บทบาทของสถาบันทางการคลังในกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย”, การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2551

บทความในวารสารวิชาการ

 • ภาวิณี ช่วยประคอง. 2663. การติดตามความเป็นอิสระด้านการคลังของประเทศอาเซียนผ่านการบริหารภาษีและการโฆษณา: ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย – ใครก้าวหน้ากว่ากัน? วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563). หน้า 47-96.
 • ภาวิณี ช่วยประคอง. 2552. “การบริหารรายได้แบบมีส่วนร่วม: กรอบแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการวิจัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับพิเศษ ประจำปี 2552 รวมบทความคณาจารย์ สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์). เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือ

 • จรัส สุวรรณมาลา, ภาวิณี ช่วยประคอง, และคณะ. 2553. สถาบันและกฎหมายการเงินการคลัง: บทเรียนจากประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า

อื่นๆ

 • ชนิดา จิตตรุทธะ, ปกรณ์ ศิริประกอบ, ปิยากร หวังมหาพร, ภาวิณี ช่วยประคอง และวีระศักดิ์ เครือเทพ. ประมวลเนื้อหาการเสวนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตุลาคม พ.ศ. 2551
งานสอนและให้คำปรึกษา

วิชาที่รับผิดชอบ

 • การบริหารงานท้องถิ่น (Local Administration)
 • งบประมาณภาครัฐ (Governmental Budgeting)
 • การคลังภาครัฐ (Public Financial and Supply Management)
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การและการบริหารงานภาครัฐ (Techniques for Administrative and Organizational Improvement)
 • ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction to Public Administration)

 

งานวิจัยปัจจุบัน

 • การพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พ.ศ.2562 – 2563