อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล: lyn1207@gmail.com
การศึกษา
 • 2560 ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) Public Administration มหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University
 • 2556 อนุปริญญา (Postgraduate Diploma) Public Management, Local Government and Public Policy มหาวิทยาลัย University of Birmingham
 • 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจการเกษตร (M.A. Agribusiness) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร (B.A. Food Technology) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
 • (พ.ศ. 2550 – 2563) นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ กองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และการกำกับติดตามให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษา พัฒนา คิดค้นเทคนิค เครื่องมือการบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพภาครัฐ
 • อนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนสำนักงาน ก.พ.ร.
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Integrity Review of Thailand Phase 2)
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand)
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab)
 • ที่ปรึกษาแก่ส่วนราชการในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ (Government Consultation) และกระชับความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Governance Relations) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการดำเนินการจัดทำการศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริม ธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในระดับทวิภาคีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (Peer to Peer Technical Meeting)
 • ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการภายใต้
  ความร่วมมือ Country Programme (CP) ระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2 (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และประเทศไทย ขับเคลื่อน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) และ (2) โครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government at a Glance: Thailand) ตามแนวปฏิบัติของ OECD
ทุน/รางวัลที่ได้รับ
 

 • นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (Royal Thai Government Scholar, CSC)
 • ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2563 ระดับดี วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างยั่งยืนโดยการบริหารราชการแบบเครือข่าย : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ผล (High Performance and Potential System,HiPPS) โดยสำนักงาน ก.พ.
 • ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) โครงการ Leadership Programme Courseโดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Ecole Nationale d’Administration (ENA) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2553
ผลงานทางวิชาการ
ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ
 • นโยบายสังคม (social policy)
 • การบริหารราชการแบบเครือข่าย (Governance Networks)
 • กลยุทธ์การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและพัฒนาสภาวะผู้นำ (Talent Management and Leadership
  Development)
 • นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ (Public Sector Innovation)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 02/03/2563