อาจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel : 0-2727-3893
Fax : 0-2375-9164
e-mail : udom@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา 

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • ประกาศนียบัตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (หลักสูตร 6 เดือน)
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ 

  • รางวัลโล่ห์การเรียนดี ( พ.ศ. 2520 ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาโท )
  • โล่ห์เกียรติคุณ “การเรียนดีมาก”พ.ศ. 2534 จากสถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( ระดับปริญญาเอก )
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน 

  • รองศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (ปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
  • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
  • กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา
  • รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตร “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์” ของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • นายกสโมสรบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
  • กรรมการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
  • กรรมการกำลังคนด้านสาธารณสุขแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัจจุบัน)
  • อนุกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ด้านแผนกำลังคนสาธารณสุข (ปัจจุบัน)
  • อนุกรรมการวางแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ 5(ปัจจุบัน)
  • อนุกรรมการด้านกำลังพล คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ(ปัจจุบัน)
  • ทันตแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • หัวหน้าสำนักงานโครงการสาธารณสุขแห่งชาติ
  • หัวหน้าคลินิกทันตกรรมกลาง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่อบรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการ (ตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกอง) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ 

  • การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหาร
  • การบริหารงบประมาณ
  • องค์การและการจัดการ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการปฏิบัติการ
  • ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย 

  • 2544. การวิจัยประเมินผลโครงการลงทุนทางสังคม: กรณีภาคเหนือ (ทุนกระทรวงการคลัง  หนา 1,319 หน้า)
  • 2543. การพัฒนาและทดสอบระบบติดตามและประเมินผล โครงการเงินกู้เพื่อการลงทุนทางสังคม เสนอกระทรวง การคลัง  (1,536 หน้า)
  • 2543. องค์กรประชาสังคมและการสรรค์สร้างธรรมรัฐ: กรณีการทุจริตยา กระทรวงสาธารณสุข   (39 หน้า) เงินทุนวิจัยศูนย์สาธารณประโยชน์ NIDA
  • 2541. การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชน (ร่วมวิจัยกับ รศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่และสุรพร เสี้ยนสลาย) เสนอสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
  • 2538. การวิจัยประเมินผลครึ่งแผน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 กรณีภาคเหนือ เสนอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (536 หน้า)
  • 2537. การวิจัยประเมินผลโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านการรักษาพยาบาล เสนอกระทรวง สาธารณสุข  (322 หน้า)
  • 2536. การวางแผนกำลังคนระยะยาว: กรณีกำลังคนด้านสาธารณสุข งานวิจัยเสนอคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนและกระทรวงสาธารณสุข   (35 หน้า)
  • 2533. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์เป็นรายงานวิจัย เสนอมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นเอกสารจัดตั้ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (2,315 หน้า)
  • 2533. กลยุทธ์และแนวนโยบายในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ: กรณีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตีพิมพ์  (32 หน้า)
  • 2530. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังคนด้านทันตแพทยศาสตร์ในระยะ 20 ปี เสนอคณะกรรมการทันต สาธารณสุขแห่งชาติ  (85 หน้า)
  •  การวัด การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.): การแสวงหาตัวแบบและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารการคลังท้องถิ่นในระดับตำบล (791 หน้า) เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ
  • การรั่วไหลของงบประมาณเพื่อการพัฒนาชนบท: กรณีโครงการการพัฒนาชนบทภาคเหนือ (ทุนวิจัย ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์)
  • การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข (เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
  • ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ตลอดจนรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (เงินทุนกระทรวงมหาดไทย) วิจัยร่วมกับ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ จำลอง โพธิ์บุญ
  • ตัวแบบการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (เงินทุนวิจัยจากสภาวิจัย)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา

  • สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการ
  • การวิเคราะห์ พยากรณ์ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • การจัดการปฏิบัติการ
ประสบการณ์การสอน

ประสบการณ์การสอน 

หลักสูตรปริญญาโท 

  • รศ.610 องค์การสมัยใหม่
  • รศ.701 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • รศ.750 ทฤษฏีการปกครอง
  • รศ.751 การปกครองท้องถิ่น
  • รศ.755 การกระจายอำนาจ
  • รศ.850 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น (การค้นคว้าอิสระ)
  • รอ.610 องค์การสมัยใหม่
  • รอ.701 การจัดการการปฏิบัติการ
อื่น ๆ

อื่น ๆ 

การศึกษาดูงานและอบรมในต่างประเทศ

  • ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอณาจักร เยอรมันนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

วิชาที่ที่บรรยายพิเศษ

  • การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการบริหาร
  • การบริหารงบประมาณ
  • องค์การและการจัดการ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการปฏิบัติการ
  • ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ

เลขานุการ 

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
โทรศัพท์ : 0-2727-3870
อีเมล์ : watcha_nok@yahoo.co.th