แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Tel : 0-2727-3893
Fax : 0-2375-9164
e-mail : udom@nida.ac.th
การศึกษา
รางวัลหรือทุนที่ได้รับ
ประสบการณ์การทำงาน
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
ประสบการณ์งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณ์การสอน
อื่น ๆ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน