ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 081 259 8659
โทรสาร: 0-2374-7395
อีเมล: anchana@gmail.com 
การศึกษา
 • พ.ศ. 2538 Ph.D., Policy Development and Program Evaluation, Vanderbilt University U.S.A.
 • พ.ศ. 2536 M.P.P., Public Policy, Vanderbilt University, U.S.A.
 • พ.ศ. 2530 M.A. Economics (English-Language Program), Thammasat University
 • พ.ศ. 2525 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สาหรับนักบริหารระดับสูง
 • รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • Consultant, Thailand Development Research Institute.
 • Consultant, the Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry of Public Health.
 • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for NIDA Development Journal, National Institute of Development Administration.
 • Committee Member, Journal Quality Assurance Committee for Journal of Social Development, National Institute of Development Administration.
 • Committee Member, Doctoral Program of Public Administration, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Committee Member, Doctor of Philosophy Program in Development Administration (International), School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
 • Faculty Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • Directors, Master of Public Administration Program, and Master of Public and Private Management Program, School of Public Administration, Nakonratchasima Campus, National Institute of Development Administration
 • Associate Dean for Academic Affairs, School of Public
  Administration, National Institute of Development Administration.
 • Deputy Chairperson, International Doctoral Program in Development Administration and Doctor of Public Administration Committees, National Institute of Development Administration
 • Director, Master of Public Administration Program, School of PublicAdministration (Regular Program), National Institute of Development Administration.
 • Director, Master of Public and Private Management Program, School of Public Administration (Regular Program), National Institute of Development Administration
 • Acting Director, Master of Public and Private Management Program (International Program), School of Public Administration, National Institute of Development Administration
 • Committee Member, Department Research Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
 • Chairperson, The First National Public Administration Symposium Committee, 2007
 • Committee Member, Master of Public and Private Management Program (Executive Program), School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
 • Committee Member, Master of Public Administration Program, School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
 • Publication Committee, School of Public Administration, National Institute of Development Administration
 • Certifier, Thailand International Institute of Public Sector Standard (PSO Thailand), Office of the Civil Service Commission.
 • Council Member, St.Louise College.
 • Director, Master of Public Administration Program (M.P.A), Chonburi Campus, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Director, Master of Public and Management Program (MPPM), Nakonratchasima Campus, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Consultant, National Research Team Leaders and Trainers Voices of the Poor Project, The World Bank.
 • Director, Training Program for Executives (C8-9) in the Ministry of Agriculture and Agricultural Cooperatives. (2000, 2001).
 • Research Specialist, Natural Resources and Environment Program, Thailand Development Research Institute (1997-1999).

ประสบการณ์การการสอน

 • Ph.D. level: Policy Implementation and Evaluation, Seminar in Research, Qualitative Analysis, Quantitative Analysis
 • Master level: Research Methodology, Fiscal Management, Project Analysis, Public Investment Administration, Operations Management, Project Management, Risk and Crisis Management
รางวัลที่เคยได้รับ

ทุนวิจัยที่เคยได้รับ

 • Excellence Researcher Award, awarded by University Faculty Senate, National Institute of Development Administration (NIDA).
 • Excellence Research Award in Economics, National Research Council, Thailand, 2009 (for Using Survey Data to Measure Impacts of the Universal Health Coverage on Household Expenditures and Poverty Reduction and to Construct Health Equity Indexes with VirojNaRanong and AttakritLeckcivilize).
 • Good Research Award in Political Sciences and Public Administration, National Research Council, Thailand, 2009 (for A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub with VirojNaRanong and SirachaiJindarak).
 • The Best Research Award in Political Sciences and Public Administration (Second Honor Award), National Research Council, Thailand, 2008 (for Monitoring and Evaluating Universal Health Care Coverage in Thailand, Phase II, 2003-04 with Viroj NaRanong, SornchaiTreamworakul, SasiwoothWongmonta, and NipaSrianant).
 • Good Academic Paper Award for the Year 2006, National Institute of Development Administration (NIDA).
 • National Institute of Development Administration (NIDA) Award for
  Articles Published in International Journals (2006).
 • Honorary Fellow, Program in Agrarian Studies, Institution for Social and Policy Studies, Yale University (1996-1997).
 • Vanderbilt University Dissertation Enhancement Award, 1994-1995.
 • Vanderbilt University Graduate Assistantship, 1991-1995.
 • First runner-up, Best M.A. Thesis in Social Sciences, Social Science Association of Thailand, 1987.
 • Thesis Grant from the Thai Maize Traders Association, 1985-1986.
 • Thammasat University Fellowship, 1984-1986.
 • Praise Prize winner for the student article contest on Rural Economic Development promoted by Siam Rath Newspaper and awarded by a joint committee from Faculty of Economic of Chulalongkorn, Kasetsart, and Thammasat Universities, Bangkok, Thailand, 1981.
ผลงานทางวิชาการ

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 2 เรื่อง

 • อัญชนา ณ ระนอง (2559)  หนังสือ เรื่อง นโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์
  สำหรับชาวต่างประเทศ (Thailand Medical Hub) (66.7% และมีผู้มีส่วนร่วม 3 คน) (ได้รับการเผยแพร่ใน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยบริษัทแสงสว่างเวิลด์เพรส จำกัด: กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 1: 2553 ISBN 978-974-401-353-8
 • อัญชนา ณ ระนอง (2558) ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและ การจัดการเชิงกลยุทธ์ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การปฏิรูปภาครัฐในสหพันธรัฐมาเลเซีย ใน ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องในงาน 60 ปีคณะฯ จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2558 ISBN 978-974-231-880-2 พิมพ์ บริษัทสุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพ ฯ
ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers) จำนวน 1 บท

 • NaRanong, A., & Amrita Daniere, Lisa. (2015). Sustainable Flows: Water Management and Municiple Flexibility in Bangkok and Hanoi, Yhe journal of Environment & Development, March 2016, 25(1): 47-72. (Scopus)

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 3 เรื่อง

 • อัญชนา ณ ระนอง และปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร. (2560). Determinant contextual factors towards condom use behavior among men who have sex with men in Bangkok, Chiang Mai, and Phuketวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 24 (2):37-56. (TCI กลุ่ม1)
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2559). การเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี : กรณีศึกษา กลุ่ม
  เกษตรกรบางกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีและปทุมธานี. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 23 (2): 93-118 . (TCI กลุ่ม1)
 • วีรวุฒิ บุญญานุสาสน์, ไพโรจน์ ภัทรนรากุล และอัญชนา ณ ระนอง. 2557. การพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน : ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 (2): 7-17.

 

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 

 • อัญชนา ณ ระนอง. (2558). การอธิบายการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และ ภูเก็ต ประเทศไทย แนวคิดบริบทแวดล้อม. วารสาร THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION&SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN CELEBRATION FO THE GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION 1 ฉบับที่ 1 หน้า 87-90.
 • นายสุรยัน บุญแท้ และอัญชนา ณ ระนอง. (2560). กลไกการบริหารภาครัฐในการจัดการ
  ปัญหาแอลกอฮอล์สู่วิถีความพอเพียง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. หน้า 25-42.
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2558). ปัญหาการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาการรวมกลุ่ม
  เพื่อทาการเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันที่ 1 เมษายน 2558.
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2558). เรื่อง ปัญหาการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน กรณีศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี , ที่ประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน , จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2557). เรื่อง ปัญหาการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาการ
  รวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี (100%) (ได้รับการเผยแพร่ใน บทความวิจัยเสนอในการประชุมระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนานิด้าพัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน.
 • ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร และ อัญชนา ณ ระนอง. (2557). Explaning condom
  use behavior among men who have sex with men in Bangkok, Chiang Mai, and Phuket, Thailand : Contextual Perspectiveได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน งานสัมมนาวิชาการครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2552). ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย (Economic Crisis Thailand Medical Hub) การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2552 ฝ่าวิกฤตประเทศไทย ทางเลือกสู่สังคมใหม่ กลุ่มย่อยที่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดินในภาวะวิกฤต วันที่ 1 เมษายน 2552 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • NaRanong, A.(2009).Promoting Medical Tourism in Thailand: A Public Dilemma International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference, Dallas, Texas, April 23-26 2009 by Globalization Research Center), August 2005
 • NaRanong, A.(2004).Associational life and civic spaces in Bangkok An International Workshop at the University of Toronto (funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)), May 13 to 14, 2004

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)

 • NaRanong, A., & Daniere, A.(2008). 5 Tangible and intangible civic spaces in Bangkok’s slums. The politics of civic space in Asia: Building urban communities, 72. New York and London: Routledge, 2008: 22 pages
 • NaRanong, A., Daniere, A., Takahashi, L., & Ngoc Lan, T.Lan, V. T. N. (2005). Social capital and urban environments in Southeast Asia: Lessons from settlements in Bangkok and Ho Chi Minh City. International Development Planning Review, 27(1), 21-58
 • NaRanong, A.,Daniere, A., & Takahashi, L.(2002).Social Capital, Networks, and Community Environments in Bangkok, Thailand,. Growth and Change: A Journal of Urban and Regional Policy, (33(4)), Fall 2002
 • นริศรา จริยธพันธุ์ และอัญชนา ณ ระนอง. (2556) การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ
  สอนตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกใประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
 • อัญชนา ณ ระนอง, (2554). ผลกระทบของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกต่อความสูญเสียด้านผลิตภาพการทำงานและต่อปริมาณการพนัน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2554): 11-46 (TCI กลุ่ม1).
 • อัญชนา ณ ระนอง. (2554). ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย Economic Crisis and Thailand Medical Hub. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  51(1):47-81 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2554): 47-81 (TCI กลุ่ม1).
 • NaRanong, A.,& NaRanong, V.(2011) The effects of medical tourism: Thailand’s experience Bulletin of the World Health Organization. 05/2011; 89(5):336-344. DOI: 10.2471/BLT.09.072249
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2008).Measuring Catastrophic Health Expenditure using the Poverty Approach, Journal of Health Systems Research, Vol.2, No.2, July-Sep, 2008
 • NaRanong, A.(2008). Alcohol Consumption Expenditure and Poverty NIDA Development Journal (TCI กลุ่ม1). Vol. 48. (3, 2008, ): 89-154
 • NaRanong, A.(2007). On Traffic Accident Database in Thailand: the Unknown Territory NIDA Development Journal (TCI กลุ่ม1). 47, no. 3/2550, 2007
 • NaRanong, A.(2007). Roles of Civic Spaces on Empowerment Public Administration Journal. May-Aug, vol.5, special issue, no.1, 2007
 • NaRanong, A., & NaRanong, V. (2007). The Impact of Universal Health Coverage on Household Expenditures and Poverty Reduction. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007
 • NaRanong, A., & NaRanong, V.(2005). Impacts of the 30 Baht Health Care Scheme on the Poor in Thailand,.Thai Journal of Development Administration. Thai Journal of Development Administration 45(3):23-42). 2005.
 • ปาริชาติ เปิ้นวงษ์ และอัญชนา ณ ระนอง. (2555). บทบาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกับการจัดเก็บข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ประสบการณ์งานวิจัย (บางส่วน)

 • อัญชนา ณ ระนอง (2558). ปัญหาการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทาการเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี, คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • อัญชนา ณ ระนอง (2554). ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา , The Wisdom of Thai Elderly and its Utilization , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • อัญชนา ณ ระนอง (2555). การแจ้งเตือนภัยและข้อมูลข่าวสารของประชาชนในภาวะวิกฤตินำท่วม, Warning systems and information during flood crisis , คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • อัญชนา ณ ระนอง (2555). โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับคนจน, โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับคนจน , คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

รายงานวิจัย

 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Jindarak, S.(2009).A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub and A Development Guideline for Thailand’s Medical Hub: An Executive Summary. Research Reports submitted to the National Economic and Social Advisory Council (NESAC). (August 2008, revised February 2009)
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Suriyawongpaisal, P.(2008).Evaluating the Thai Health’s 11th Plan: Health Promotion via the Health Service System. Research Report submitted to the Thai Health. July 2008. (In Thai)
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2007).Chapter 5: Impact of Educational Expense on Secondary Education. in Somkiat Tangkitvanich (editor). Public Policies Evaluation Using Econometrics. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007
 • NaRanong, A., & NaRanong, V.(2007) Health Equity Indexes. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2007) Proposed Models for Health Benefit Incidence Analysis. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007.
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2007) Chapter 5: Impact of Educational Expense on Secondary Education. in Somkiat Tangkitvanich (editor). Public Policies Evaluation Using Econometrics. Bangkok: Thailand Development Research Institute, 2007
 • NaRanong, A.(2007).Public Finance. Bangkok: Sang Sawangworldpress, 2007.
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2006).Impacts of Educational Expense on Secondary Education. Research commissioned by the National Health Foundation and the Thai Health Fund
 • NaRanong, A.,NaRanong, V., & Leckcivilize, A.(2006).Impacts of Educational Expense on Secondary Education. Research commissioned by the National Health Foundation and the Thai Health Fund. 2006
การศึกษาดูงานและการอบรมในต่างประเทศ
 • East Asia: from crisis to opportunity Asia Development Forum, organized by the World Bank and the Asian Development Bank, Singapore, 2000
 • EEPSEA/EDI Seminar on Strategic Environmental Assessment, organized by the Economy and Environment Program for Southeast Asia and the Economic Development Institute, the World Bank, 1998
 • Environmentally Oriented Textile Industries: Analysis of the Production Chain and Marketing, organized by Carl DuisbergGesellschafte.V., Germany, 1998
 • Economic Growth and the Environment: Greening Asia’s Tigers at the Asia Development Forum (ADF), East Asia: The Unfinished Agenda, organized by the World Bank and the Asian Development Bank, Philippines, 1998
 • Participatory Rural Appraisal: National Participatory Assessment of the Social Impacts of the Financial Crisis in Thailand, led by PRA consultant of the World Bank, organized by TDRI, 1998
 • Ph.D. level courses attended at Yale University: Climate Change, Economic Development, and Mathematics for Economists
เลขานุการ

นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร
โทร: 02-727-3871
อีเมล: priyaporn.jam(at)nida.ac.th