แชร์/แบ่งปัน

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 081 259 8659
Fax : 0-2374-7395
e-mail : anchana@gmail.com 
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
การศึกษาดูงานและการอบรมในต่างประเทศ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน