อาจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
 ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 0-2727-3891
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: ponlapat.b@gmail.com
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2530 Ph.D. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, U.S.A.
 • พ.ศ.2525 M.A. (Political Science and Political Economy), Northwestern University, U.S.A.
 • พ.ศ.2522 ร.บ. (รัฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10
  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2531
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2533
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2541
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
  – อายุการทำงาน/ราชการ 25 ปี
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2550 – 2559
 • อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 • บรรณาธิการบริหารของ Thai Journal of Public Administration (TCI กลุ่ม1) (TJPA) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • กรรมการคณะกรรมการศึกษานานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
 • กรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ. 2548 – 2553
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2545 – 2547
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535 – 2545
 • กรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2533 – 2536
รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

 1.  Certificate of Appreciation ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ The National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines 2549
 2. Certificate of Appreciation ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ The National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines 2552
 3. เหรียญตราเชิดชูเกียรติ (xyBbcRJI – 90) แก่บุคคลผู้ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับประเทศมองโกเลีย National Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย 2552
 4. อาจารย์ดีเด่น ปอมท. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปอมท.) 2556
 5. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดีสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  (วช.) 2556
ทุนวิจัยที่เคยได้รับ

ทุนวิจัยที่เคยได้รับ

 1. ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558
 2. ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2556
 3. ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555
 4. ทุนส่งเสริมการเขียนตำรา รัฐประศาสนศาสตร์(หัวหน้าโครงการวิจัย) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2554
 5. ทุนโครงการความร่วมมือการเขียนตำราด้าน Public Administration in Southeast Asia(เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในส่วนของ PublicAdministration ในประเทศไทย)
  Joint Funding ระหว่าง National Chengchi University และ University of Hong Kong 2554/2011
 6. ทุนโครงการความร่วมมือทำการวิจัย ระหว่างDivision of Public Administration, U.S.A. และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(โดยเป็นผู้ประสานงานในการรับทุนวิจัยและที่ปรึกษาโครงการวิจัย) Northern Illinois University Research Fund และทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551–2552
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 4 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • Ponlapat Buracom, Ploy Suebvises and Thanapan Laiprakobsub. (2015). Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Sukhumvit Printing.
 • พลภัทร บุราคม. (2558) เรื่องการปฏิรูปการคลังและธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงในอาเซียน (Chapter) (50%) (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน ตำรา รัฐประศาสนศาสตร์ ในประชาคมอาเซียนด้านการคลังและองค์การ. กรุงเทพ: บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์.): 45-234) Pubic Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN (33.33% และมีผู้มีส่วนร่วม 3 คน) (ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วใน สำนักพิมพ์ SukhumvitPrnting, 2558
 • พลภัทร บุราคม. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระจาย ผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะในประเทศไทย กรุงเทพฯ : ดีเคปริ๊นติ้งเวิลด์ (ตำราที่ปรับปรุงจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยระดับดี ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2556).
 • พลภัทร บุราคม. (2554). รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ : ดีเคปริ๊นติ้งเวิลด์.
ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers) จำนวน 3 เรื่อง   (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • Joseph Ato Forson/ Theresa Yaaba Baah-Ennumh/ Ponlapat Buracom/Guojin Chen/Zhen Peng. (2016). Causes of corruption: Evidence from sub-Saharan Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences On-line version ISSN 2222-3436. Print version ISSN 1015-8812. S. Afr. j. econ. manag. sci. vol.19 n.4 Pretoria 2016 (Scopus)
 • Ponlapat Buracom. (2016). The Distributional Effects of Social Spending in Thailand: Evidence from a New database, Asian Politics and Policy: 263-279 (Scopus).
 • Ponlapat Buracom. (2014). ASEAN Economic Performance, Institutional Effectiveness, and Foreign Direct Investment Asian Affairs: An American Review. 41 ( 3. ):. 108–126. (H.W-Wilson).

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 3 เรื่อง   (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • Ponlapat Buracom. (2016) The Growth and Development Effects of Public Education, Health, and Welfare Spending in ASEAN, Thai Journal of Public Administration, 14, ( 2): 9-48. (TCI กลุ่ม1)
 • Ponlapat Buracom. (2014). Democratic Governance Reform in Budget Approval: Perspectives from the members of the House of Representatives in Thailand, Thai Journal of Public Administration (TCI กลุ่ม1).
 • พลภัทร บุราคม. (2554) บทบาทของสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์.9(2) : 13–66. (TCI กลุ่ม1).

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)   (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • Ponlapat Buracom. (2015). Government Institute, Globalization, and The Development Effects of Social Policy Expenditure in ASEAN paper present at 2015 International Conference on Public Administration & Sufficiency Economy Philosophy, Bangkok, September 2, 2015.
 • Ponlapat Buracom. (2014). The Distributional Effects of Social Spending in Thailand: Evidence from a New Database paper presented at World Conference for Public Administration, organized by Korean Association of Public Administration, Daegu, South Korea.
  ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
 • พลภัทร บุราคม. (2560). ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน Governance and Sustainable Development in ASEAN บทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์. วันที่ 31 มีนาคม 2560.
 • พลภัทร บุราคม. (2558). Government Institutions, Globalization, and the Development Effects of Social Policy Expenditure in ASEAN ประเด็น Globalization and Government บทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครบรอบ 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2558.
 • พลภัทร บุราคม. (2557). ASEAN Economic Performance, Institutions, Trade and FDI บทความเสนอในการประชุมวิชาการระดับประเทศ เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน จัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประสบการณ์การวิจัย

ประสบการณ์การวิจัย

 • 2016 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซี่ยน งานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ
  ครบรอบ 51 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2015 Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Growth in
  ASEAN, Research paper, Graduate School of Public Administration
  National Institute of Development Administration.
 • 2014 ASEAN Economic Integration: A Comparative Assessment of Macroeconomic
  Performance, Institutional Quality, Trade and Foreign Direct Investment Research Paper, Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration.
 • 2554. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายจ่ายสาธารณะ และการกระจาย
  ผลประโยชน์ของรายจ่ายสาธารณะในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2553. ธรรมมาภิบาลประชาธิปไตยในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
  ในประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ สำนักงบประมาณ
 • 2551. รายจ่ายสาธารณะ : ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
  (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
  ศาสตร์
 • 2546. การจัดทำงบประมาณในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย :
  กรณีศึกษาการพิจารณา อนุมัติงบประมาณประจำปีของสภากรุงเทพมหานคร
  (หัวหน้าโครงการ) รายงานการวิจัย ด้านเงินอุดหนุนของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • 2540. การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2538. นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสังคม
  อุตสาหกรรมตะวันตก กับสังคมไทย (หัวหน้าโครงการ) เสนอต่อ กระทรวงการคลังงานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
ผลงานบริการวิชาการ

ผลงานบริการวิชาการ
การเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการในประเทศ

 • วิทยากรในการประชุมวิชาการ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซี่ยน จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557.
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553.
 • วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสอนและการวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2551.
 • วิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันครบ 49 ปี
  ในหัวข้อ Development Administration, Globalization and SustainableDevelopment ในวันที่ 1 เมษายน 2558.

การเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศรวม

 • วิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง Contemporary Leadership Issues and Management Challenges ประเทศมองโกเลีย September 23–24, 2009.
 • วิทยากรในการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ 2011 Eastern Regional Organization for Public Administration Conference, Bangkok, Thailand.
 • วิทยากรในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง Democratic Governance : Opportunities and Challenges ประเทศมองโกเลีย September, 21–22,2011.
 • วิทยากรในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 2012 Eastern Regional Organization for Public Administration Conference in Jarkata, Indonesia.
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2013 Eastern Regional Organization for Public Administration in Tachikawa, Japan.
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2014 World Conference for Public Administration in Daegue city, South Korea.
 • ผู้ดำเนินการอภิปรายในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Public Administration & Sufficiency Economy Philosophy September 2, 2015, Bangkok, Thailand.
  การเป็นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการรวม
 • ประเมินรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยทางการเมืองกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย ของสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ประเมินบทความทางวิชการ เรื่อง The Distribution of Education Expenditures in Thailand : An Analysis of Policy Determinants เพื่อตีพิมพ์ ใน International Journal of Public Policy (IJPP) ประเทศสหรัฐอเมริกา.
 • ประเมินบทความทางวิชาการ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางการคลัง และการจัดสรรรายจ่าย เพื่อความเสมอภาค เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Public Administration (TCI กลุ่ม1) (TJPA).
 • ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับการจัดสรรงบประมาณในระดับกระทรวงของรัฐบาล ไทย ของสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  ประเมินบทความ เรื่อง Fiscal Decentralization in India : A Lesson For Thailand เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1).
 • ประเมินบทความ เรื่อง วิเคราะห์บทบาทของรัฐในการกระจายการถือครองที่ดินใน ภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1).
 • ประเมินบทความ เรื่อง กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาลในช่วง วิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1) .
 • ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง Social Welfare Systems for a Secured and Sustainable Society in Asia : Two Cases from Thailand and Nepal. ของสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ประเมินผลงานตำแหน่งวิชาการ (ผศ.) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ประเมินผลงานตำแหน่งวิชาการ (ผศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
 • ประเมินผลงานตำแหน่งวิชาการ (ผศ.) มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ.
 • ประเมินบทความ เรื่อง The Rule of Free Trade Area and The Thai Agricultural Sector’s Fair Share of Revenue.
 • ประเมินบทความทางวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพขององค์การราชการเพื่อลงในวารสารพัฒนาสังคม.
 • ฯลฯ

การบริการชุมชนรวม

 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2553.
 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2554.
 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2555.
 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556.
 • กรรมการฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการฑูต กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2557.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การประเมินการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการให้อาเซียน ของนาง ศศิพันธ์ พรรณรายน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการคลัง.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์กับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ของนายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์ สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง บทบาทของภาษีสุราของไทยในเวทีอาเซียน. ของนายณัฐกร อุเทนสุต สำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ ประเทศโอมาน์ ของ นางสาวรัศมี คุ้มไพโรจน์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงมัสกัต.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง สินค้าฮาลาลไทยในประเทศอินโดนีเซีย : ลู่ทางโอกาสและความท้าทาย ของนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงจาการ์ตา.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง โอกาสทางการค้าของ SMEs ไทย ในตลาดสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ ของ นางสาวฉัตรสินี วุฒิมานานนท์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงอาบูดาบี.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ใน ASEAN ของนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนางานด้าน ชั่ง ตวง วัด ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของนายจรินทร์ สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์.
 • ที่ปรึกษางานวิจัยส่วนบุคคล เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของนายแพทย์ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครนายก กระทรวงสาธารณสุข.
 •  ฯลฯ
งานด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

งานด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับNati onal Academy of Governance ประเทศมองโกเลีย ส่งผลให้มีการจัด ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศร่วมกัน 2 ครั้ง ในปี 2009 และ 2011 และ มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ระหว่าง 2 สถาบันหลายครั้ง.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง Division of Public Administration, Northern Illinois University. U.S.A. และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งผลให้เกิดงานวิจัยร่วมกัน 1 เรื่อง ในด้าน Democratic Accountability in Thai Local Government.
 • เป็น Country coordinator ในการเขียนตำราระหว่างประเทศ เรื่อง Public Administration in Southeast Asia โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง National Chengchi University (Taiwan), University of Hong Kong, University of the Philippines, University of Malaya และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง National Chengchi University (Taiwan) ส่งผลให้มีการทำ MOU ระหว่างกันและมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากNCCU มาร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ครั้ง ในปี 2554 และ 2555.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Social Sciences,National University of Laos ประเทศ สปป.ลาว และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งผลให้มีการทำ MOU ระหว่างกันและมีการส่งคณาจารย์จาก FSS เข้ามาสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะรัฐ-ประศาสนศาสตร์.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Social Sciences and Humanities, National Vietnam University ประเทศเวียดนาม กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งผลให้มีการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และมีการส่งคณาจารย์มาเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Hong Bang University ประเทศเวียดนาม กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งผลให้มีการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันและมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างกันหลายครั้ง ตลอดจนมีการส่งอาจารย์จาก Hong Bang University มาเรียนหลักสูตรปริญญาเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์หลายคน.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Potsdam ประเทศเยอรมันนี กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งให้มีการทำ MOU ควมร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ระหว่างกัน 2 ครั้งในปี 2555 และ 2556.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Victoria University of Wellington ประเทศ New Zealand กับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งให้มีการทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และมีการทำหลักสูตร double degree ร่วมกัน ในปี 2557
 • ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับ Korean Association of Public Administration (KAPA) ส่งผลทำให้มีการทำ MOU ร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในปี 2555–ปัจจุบัน.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ National Development Institute of Mongolia ส่งผลทำให้มีการทำ MOU และมีแผนในการทำวิจัยร่วมกันในปี 2558.
 • ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ส่งผลทำให้มีการทำ MOU และมีการจัดทำ Dual degree กับหลักสูตรปริญญาเอกของคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
เลขานุการ

เลขานุการ

นางกัลญา ชมวงษ์
โทรศัพท์ : 0-2727-3872
อีเมล์ : laya_chomvong@hotmail.com