แชร์/แบ่งปัน

 

อาจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
 ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ10240
โทรศัพท์: 0-2727-3891
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: ponlapat.b@gmail.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
ทุนวิจัยที่เคยได้รับ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ประสบการณ์การวิจัย
ผลงานบริการวิชาการ
งานด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน