แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
 ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3916
โทรสาร: 0-2375-2809
อีเมล: nisada.nida@gmail.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ประสบการณ์งานวิจัย
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน