แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
 ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3916
โทรสาร: 0-2375-2809
อีเมล: nisada.nida@gmail.com
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2531 Doctor of Philosophy (Political Science), Northern Illinois University, U.S.A.
 • พ.ศ.2522 พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) (เกียรตินิยมดี), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2520 ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารยประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 • โฆษกคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน
 • โฆษกคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 • กรรมการสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. สุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ จ. นครราชสีมา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เลขานุการสภาอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อนุกรรมการ อ.ก.ม. วิสามัญการสรรหาและการพัฒนาทบวงมหาวิทยาลัย
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาล และเมืองพัทยา
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • ฯลฯ
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
การบริการวิชาการ
ด้านที่ปรึกษา

 • หัวข้อเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) วันที่ 24 สิงหาคม 2552
 • ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ของนายเลิศชัย สุวรรณมานนท์ คณะทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) วันที่ 2 กันยายน 2551
 • ปรับโครงสร้างเนติบัณฑิตยสภา (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม 2551
 • การปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน การจัดระเบียบงานและการกำหนดตำแหน่งของเนติบัณฑิตยสภา, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2551
 • กรรมการวิทยานิพนธ์ นางชวนพิศ วิมุตศรี, (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก) มกราคม 2551
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัทตลาดรองเพื่อที่อยู่อาศัย (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) 2551
 • การวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ) 2551
  ด้านการอบรม/เป็นวิทยากร
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2558 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2558
 • Mini Master of Human Resource Program, สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 5 กุมภาพันธ์ 2558
 • Mini Master of Management Program for Hospital, โรงพยาบาลนวมินทร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2557
 • Public Sector Reform, Quality Management and Capacity Building, Training Program for Mongolian GIZ IMRI Project ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2557
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2557 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2557
 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง ห้อง 701 และ 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2556
 • นักบริหารการตรวจเงินชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ห้อง 803 และห้อง 804 ชั้น 8 สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 03 มีนาคม 2556
 • นักบริหารการตรวจเงินชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ห้อง 803 และห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2556
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 01 มีนาคม 2556
 • การพัฒนาพนักงานระดับ 5 การประปานครหลวง ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • การพัฒนาการจัดการ (MMM รุ่นที่ 55) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมาร ชั้น 7 (จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย) ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
 • ฯลฯ
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 5 เรื่อง (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • Nisada Wedchayanon. (2015). Reforms on Bureaucracy and Human Resource Management in the Public Sector in Malaysia, 60th Anniversary Project: Textbook on Public Administration Asean Member Countries – Human Capital Management. Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration. Bangkok: Sukhumvitprinting Co., Ltd.
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2558). การปฏิรูประบบราชการและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศมาเลเซีย. ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์ โครงการเขียนตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2558). การปฏิรูปการบริหารงานและบริหารบุคคลภาครัฐในประเทศเวียดนาม. ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการทุนมนุษย์ โครงการเขียนตำรารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2558). กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย: จากมุมมองของนักรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบัน และอนาคต. รัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และทิศทาง. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ :สุขุมวิทย์มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2557). การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของไทย. กรุงเทพฯ : รัตนไตร
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • James Kwame Mensah /Justice Nyigmah Bawole /Nisada Wedchayanon. (2016). Unlocking the black box in the talent management employee performance relationship: evidence from Ghana. Management Research Review (Scopus). 39(12):1546 – 1566.
 • Nisada Wedchayanon and Sunisa Chorkaew. (2014). The Sufficiency Economy and. People-Centered Development: the Case of the Huay Sai Royal Development. Project in Thailand. European Journal of Training and Development (Scopus). 38(9). 822 – 844.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • Panita Siriphat/ Nisada Wedchayanon. (2559). AN EMPIRICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB DEMAND-CONTROL-SUPPORT MODEL, SELF-EFFICACY, BURNOUT, INFORMAL LEARNING, AND JOB PERFORMANCE: A CASE OF EMPLOYEES IN THE THAI BANKING SECTOR.AU-GSB e-Journal(TCI กลุ่ม1). 10(1): 195 – 213
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2559). การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม : กรณีศึกษา หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง (Knowledge Transfer in Training: Bangkok’s Metropolitan Waterworks Authority Case Study), วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม 1). 23 (2 ): 175-211
  ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) จำนวน 1 เรื่อง
  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)
 • Nisada Wedchayanon. (2015). The Dilemma of Local Governance in Thailand, in Enhancing the Quality of Local Governance: Institutionalization, Capacity Building and Inter-Governmental Relationships. Comparative Studies of Public Administration XII, EROPA Local Government Center, Tokyo, Japan.

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) จำนวน 1 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2557). การปฏิรูปการบริหารงานและบริหารบุคคลของภาครัฐในประเทศเวียดนาม และการปฏิรูประบบราชการและระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศมาเลเซีย, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557, จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 วันที่ 1 เมษายน 2557
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย

 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2558). การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมและปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนความรู้ : กรณีศึกษา การประปานครหลวง. (ตุลาคม 2557-ตุลาคม2558)
 • Nisada Wedchayanon. (2011). Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่ม1) 3(1). 203-225.
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2554). ธรรมาภิบาลกับการบริหารทุนมนุษย์ในภาครัฐของไทย. ระยะเวลา 9 เดือน (มีนาคม – พฤศจิกายน 2554)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2553). Enhancing Employability in Challenging Times: The Case of Thailand. ระยะเวลา 8 เดือน (กรกฎาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2553). การพัฒนาระบบ Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม. ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2552 -กันยายน 2553)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2552). โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2552)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2552). การประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20. ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2552)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2552). การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ. ระยะเวลา 1 ปี (สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม 2552)
 • นิสดารก์ เวชยานนท์. (2552). การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard. ระยะเวลา 9 เดือน (เมษายน– ธันวาคม 2552)
สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การปฏิรูประบบราชการ
เลขานุการ

เลขานุการ
นายนนทวัตร ผาติเสนะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3701

แชร์/แบ่งปัน