แชร์/แบ่งปัน

 

อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร 02-727-3880 โทรสาร 02-375-2809
e-mail: tippawan@hyperhub.net
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2539 Ph.D. (Administrative Studies) York University, Canada
 • พ.ศ.2534 M.E.S. (Information Management) York University, Canada
  Diploma in Managerial Control & Management Information Systems, Research Institution for Management Science (RVB) เนเธอร์แลนด์
 • พ.ศ.2524 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ.2522 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2559)
 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ( ต.ค.2552-ก.ย. 2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2551-ก.ย.2552 และ ระหว่างปี พ.ศ.2559)
 • อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • อนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 •  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551-2552)
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551-2552)
 • กรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะพัฒนาสังคม คณะสถิติประยุกต์และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อนุกรรมการพัฒนาระบบ e-learning, e-testing สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2547-2548, 2550-2551)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2548-2550)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2551-52)
 • อนุกรรมการติดตามและกำกับการใช้งบประมาณสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2551-52)
 • รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ)คณะรัฐประศาสน-ศาสตร์
 • รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการวารสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รองประธานคณะกรรมการโครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้อำนวยการกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคปกติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547-2548,2550-2551)
 • ประธานคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (2549-2551)
 •  กรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management)
 •  กรรมการบริหารโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการบริหารศูนย์ทดสอบทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดทำหนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 •  ประธานคณะทำงานแสดงผลการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต(e-grading) คณะรัฐประศาสน-ศาสตร์
 •  ประธานคณะกรรมการติดตั้งและกำกับดูแลการใช้ระบบ web camera ระหว่างศูนย์ภูมิภาคกับส่วนกลาง คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำเว็บเพจ (web page) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดวางระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐของส่วนราชการ (PSO)
 • รักษาการหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการคลัง สำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณสำนักงบประมาณ (2542-43)
 •  เลขานุการคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 •  เลขานุการและอนุกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 •  อนุกรรมการปรับปรุงระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ
 •  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแผนกำลังคน 5 ปี สำนักงบประมาณ
 •  ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เรื่องระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (2547-48)
 •  กรรมการกำกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลและตัวแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)
 • กรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการบริหารเงินสดของกรมบัญชีกลาง (2548)
 •  กรรมการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2542)
 •  ตัวแทนสำนักงบประมาณเจรจาหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) ในการจัดเตรียม Letter of Intent และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ (2540-42)
 •  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศึกษาและปรับปรุงการจัดการและระบบงบประมาณ โครงการความช่วยเหลือในการจัดการด้านเศรษฐกิจจากธนาคารโลก(2541-42)
 •  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามเงื่อนไขกองทุนการเงินระหว่างประเทศด้านการคลังและภาษีอากร (2541-42)
 •  กรรมการสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 •  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
 •  ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสาขาวิชาการจัดการภาควิชาการจัดการธุรกิจทั่วไปคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

 • ทุนรัตนโกสินทร์ไทย-แคนาดา(Canadian-Thailand Rattanakosin Scholarship) สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย York University
 • ทุนฝึกอบรมรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
 • ทุนฝึกอบรม ILO (International Labor Organization) เรื่อง Human Resource Planning Techniques in Developing Countries
 • ทุนฝึกอบรมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Balanced Scorecard กับ Robert S. Kaplan ที่สิงคโปร์
 • ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก)จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2550
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย

 • (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)
  ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2016). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand, International Journal of Public Administration (forthcoming)
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2014). Autonomy and Performance of Agentification: Cases of Nine Independent Agencies in Thailand, Journal of US-China Public Administration 11(10):797-815.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 7 เรื่อง

 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ เอกลักษณ์ ยิ้มวิไล (2559). การบูรณาการกิจการเพื่อสังคมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 16, ฉบับที่ 2,): 36-49
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ สุขยืน เทพทอง และอานุภาพ รักษ์สุวรรณ (2558). การศึกษา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ: แนวคิดเรื่ององค์การและแนวทางการพัฒนา วารสารธรรมศาสตร์ (TCI กลุ่ม1) ( 34, ( 2, ): 90-116
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง (2558). งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา: กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1) ( 13, ( 2, ): 147-176
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2560). รัฐบาลแบบเปิด (Open Government): แนวคิดและพัฒนาการการบริหารงานของรัฐบาลยุคดิจิทัล วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1), 24, ฉบับที่ 1, ม.ค. – มิ.ย. 2562 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง (2558). งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา: กลไกการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1) ( 13, ( 2, ): 147-176)
 • บุคลากร เทศบาลนครในภาคตะวันออก วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ( 7, ( 2, ): 391-427)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และศรัณย์ เจริญศิริ (2557). องค์การเครือข่ายภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเปรียบเทียบองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาดและกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน โคกหนอโน จังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( 8, ( 2, ): 65-80)

ผลงานวิจัยนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2014). Autonomy and Performance of Ministry of Industry, Proceedings of the 6th International Conference on Public Management in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Organized by the Center for Chinese Public Administration Research of Sun Yat-sen University, the Public Administration and Civil Service Bureau of the Macau SAR, the University of Macau and the Macau Foundation, Macau, China, October 16-17, 2014.

ประสบการณ์งานวิจัย

 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2560). การปฏิรูประบบราชการ: มิติขององค์การจากมุมมองต่างกระบวนทัศน์
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียน รู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). โครงการประเมิน หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง ได้รับ ทุนสนับสนุนจากสานักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2554). การศึกษาความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ
งานบริการทางวิชาการ

 • เป็นวิทยากรของโครงการ Leadership Academy Development ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Stanford University และ John Hopkins University กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการ) พ.ศ. 2559
 • ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) พ.ศ. 2559
 • ที่ปรึกษาและหัวหน้าโครงการประเมิน หลักสูตรนกบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ร า ง วั ล TTF Award (Toyota Thailand Foundation) พ.ศ. 2558
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ประเมินผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • ประเมินผลรายงานเพื่อรับรางวัลหลักสูตรนกบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 สานกงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ชวยพัฒนาหลักสูตรและเปนวิทยากรบรรยายเรื่ององค์การ การบริหาร แล ะวัฒนธรรมองค์การใหกับ สำนักงานศาลปกครอง ( ตั้งแต่ ปี 2552) พ.ศ. 2558
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการสมัยใหม่ ใหกับผู้บริหารและพนกงานของบริษัทพานาโซนค ( ตั้งแต่ ปี2550) พ.ศ. 2558
 • กรรมการประเมินผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • Reviewer of Foresight Journal, the Journal for future studies, strategic thinking and policy, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1463-6689, Online ISSN: 1465-9832. พ.ศ. 2010
 • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2552
 • วิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือการจัดการให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2552
 • การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ) (กำลังดำเนินการ) พ.ศ. 2552
 • หลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องมือการจัดการให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง (กำลังดำเนินการ) พ.ศ. 2552
 • การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและอำนวยการ เพื่อ สนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับทุนสนับสนุน จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หัวหน้าโครงการ) พ.ศ. 2551
 • Peer Reviewer for Open Budget Initiative 2008 Thailand for International Budget Project, Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC. 2008
  – Paper Referee for the 7th International Conference of the Academy of HRD at Bangkok. 2008
 • หัวหน้าที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกระบวนการธุรกิจบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2547-2549
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2549-2551
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา
ตำรา

 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2557). ทฤษฎีองค์การสมัยนีโอคลาสสิค (Neo-Classical Organization Theory) และ ทฤษฎีองค์การ สมัยใหม่ (Modern Organization Theory) ชุดวิชาองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2557). ระบบสารสนเทศกับกระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผน ชุดวิชานโยบายสาธารณะและ การวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2556). ทฤษฎีองค์การ: มุมมองต่างกระบวนทัศน์ (Organization Theory: Multi-Paradigm Perspectives) กรุงเทพ: ดี.เค.ปริ้นติ้งเวิล์ด. (ทะเบียนข้อมูลลขสิทธิ์เลขที่ 308085)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2556). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยในหนังสือประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Lorsuwannarat, Tippawan and Ponlapat Buracom.(2009). Performance Management Reforms in Handbook of Public Administration in Southeast Asia: Thailand, Philippines, Malaysia, Hong Kong, Macau. Evan Berman. (Ed.) New York: Taylor and Francis.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หน่วยในหนังสือประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพ: ดีเค. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18565)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัต. พิมพ์ครั้งท 6, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18567)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ: รัตนไตร.
 •  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). องค์การแห่งความรู้: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ:แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). เครื่องมือการจัดการ (Management Tools). พิมพ์ครั้งท 2. กรุงเทพ: รัตนไตร. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18568)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. พิมพ์ครั้งท 9, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18564)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government). พิมพ์ครั้งท 4, กรุงเทพ: รัตนไตร.(ทะเบียนข้อ ลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18566)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). ทฤษฎีองค์การ: พัฒนาการและความท้าทายในอนาคต. 50 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ: สยามทองกิจ.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2546. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นตง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธเลขที่ ว.18570)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). ไอทีในยุคโลกาภิวัตน. พิมพ์ครั้งท 2, กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นติ้ง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ ว. 18569).
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). กรณีศึกษา: วิเคราะห์องค์การ. กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2544). การจัดการรายจ่ายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพ: สยามธุรกิจฟิล์ม. (ทะเบียนข้อมูลลิขสทธ เลขที่ ว.18563)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2544). รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพ: แซทโฟร์ พริ้นตง. (ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ ว.18562)
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ วรเดช จันทรศร. (2543). การปฏิรูปการบริหารการจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัตน: ข้อเสนอแนะจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี. เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

บทความ

 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ . (2558). งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: ประสบการณ์ความสำเร็จทชิลี สุดสัปดาห์เนชั่น 24 ฉ. 1212 วันที่ 21 สิงหาคม 2558.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2556). งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทายสำหรับประเทศไทย วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1) 20(1): 9-39.
 • Lakpetch, Patreya and Tippawan Lorsuwannarat. (2011). Knowledge Transfer Effectiveness of University Industry Alliances International Journal of Organizational Analysis, 10(2) Summer: 128-186.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทอง, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, ชลิต ศานติวรางคณา และพลอย สืบวิเศษ (2554). การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 18(2): 47-75.
 • Ben Bempah and Tippawan Lorsuwannarat. (2010). From Populism to Social Welfare in Thailand: How Politicians Gain Popularity from Exploiting Public Money, Proceedings of the 12th International Convention of the East Asian Economic Association, Asia and the Global Economic Recovery, 2-3 October, 2010, Seoul, Republic of Korea.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และสุขยืน เทพทอง. (2552). การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และ ประชาสังคม (ส่วนกลาง) (Public Administration: the Partnerships among Public, Local, and Civil Society (Center)) วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 41(2): 95-113.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). เส้นทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้: ประสบการณ์ของ ฟินแลนด์ วารสารนิด้าการพัฒนา 49(1): 127-146.
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2008). Budget Reform Implementation in Thailand, Journal of Regional Studies and Development, 17(1) June: 43-62.
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2008). Organizational Innovation Mortality: from the Population Ecology and Institutional Perspectives, Proceedings of the 22nd Annual ustralian and New Zealand Academy of Management Conference on Managing in the Pacific Century, Organized by the University of Auckland, December 2-5, 2008.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). องค์การสมรรถนะสูงกับความรับผิดชอบต่อสังคม วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1) 15(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, 11-36.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). การใช้เครื่องมือการจัดการในองค์การภาครัฐ (Management Tool Implementation in Public Organizations) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1) 14(1): 35-70.
 • Illusion, Asian Review of Public Administration. Vol XVIII, No. 1-2.: 12-24.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2549). ปัจจัยกำหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม่ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1) 46(1/2549): 21-55.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548-50). คอลัมนิสต์เขียนบทความประจำทุกเดือนด้านระบบสารสนเทศ ลงในนิตยสาร Logiticstime
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). เคล็ด (ไม่) ลับดี ๆ จาก ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ NIDA KM, 2(5), เมษายน: 22-27.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). ทฤษฎีองค์การ: พัฒนาการและแนวโน้มในอนาคต ในหนังสือ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ บรรณาธิการ กรกฎาคม.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). การจัดการความรู้ (Knowledge Management), วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 45(2):1-24.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 2,3: 33-49.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). องค์การคุณภาพ: แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืน วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 1:73-91.
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2002). Budget Reform Implementation in Thailand. Paper submitted to EROPA 48th Executive Council Meeting and Seminar on Governance Partnership: State, Civil Society and Market Organizations..
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). การคิดตามกลุ่ม (Groupthink) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1), 1:103-116.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ทบทวนความหมายองค์การ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 1:1-22.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) วารสารการจัดการ ภาครัฐและ ภาคเอกชน, 2: 25-50.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). การปฏิรูประบบงบประมาณ: บทเรียนจากต่างประเทศ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (TCI กลุ่ม1), 40 (1) มีนาคม 17-30.
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (2000). Contingency of Organizational Culture Perspectives. Thai Journal of Development Administration, 40(3): 1-10.
 • Lorsuwannarat, Tippawan. (1997). Revisit Schumacher’s View on International Technology Transfer. Journal of Thai University Research Association, (Jul-Sep), 39-58.
 •  Lorsuwannarat, Tippawan. (1995). Early and Later Innovation Adoptions: Institutional and Diffusion of Innovation Perspectives. in N. Phillips. (Ed.). Proceedings of the Annual Conference of the Administrative Science Association of Canada, Organizational Theory Division, Windsor, Ontario, 58-70.
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย

  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2558). การวิเคราะห์บทบาทเพื่อการเรียน รู้และพัฒนา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (หัวหน้าโครงการ)
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). โครงการประเมิน หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง ได้รับ ทุนสนับสนุนจากสานักงบประมาณ (หัวหน้าโครงการ)
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2555). ระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2554). การศึกษาความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอิสระในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). การประเมินจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). Slum Child Care Foundation Evaluation. (Head of the Project) Funded by the Child Care Foundation.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2553). การสิ้นสุดของนวัตกรรม ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). ประสบการณ์การบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). การบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงเศรษฐกิจ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงบประมาณ
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2552). โครงการบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคม ภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุน สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2551). ข้อเสนอการดาเนนการเชงปฏิบติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเศรษฐกิจโลก (นักวิจัยร่วม) ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). รูปแบบโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ)
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2550). การใช้เครื่องมือการจัดการในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2549). ปัจจัยกำหนดรูปแบบและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ. (2548). การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ(ร่วมกับ รศ.ดร.).
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2547). การประเมินพันธกิจสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.): (ส่วนที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ).
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2547). การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) ในภาครัฐ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). กลยุทธ์การผลักดัน (ร่าง) พระราชบญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). การประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี) (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุน สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). การปฏิรูประบบงบประมาณในประเทศไทย: กรณีศึกษาเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546, ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2544). ประเภทของระบบสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ จุรี วิจิตรวาทการ. (2544). Social Safety Net ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2543). องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา: รูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ และ จุรี วิจิตรวาทการ. (2000). Public Expenditure and Gender Budget Analysis – Preliminary Study for Thailand ได้รับทุนสนับสนุนจาก World Bank.
  • ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์,สมบัติธารงธัญวงศ์และคณะ.(2542).วิสัยทัศนและกรอบความคิดในการปฏิรูประบบราชการได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา

 • 2006. Participant, Annual Conference on In Search of the Best: Attracting, Developing and Retaining in Public Service, Organized by the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), July 5-8, Warsaw, Poland.
 • 2004. Participant, Balanced Scorecard Workshop, by Dr. Robert Kaplan, funded by the School of Public Administration, November, Singapore.
 • 1997. Participant, East Asia: The Unfinished Agenda Workshop, Organized by the Economic Development Institute, the World Bank and the Asian Development Bank, Funded by the World Bank, Manila, Philippines.
 • 1996. Participant, Project Analysis and Evaluation for Large-Scale Investment Projects by Using Computer Program Workshop, Organized by Thailand Development Research Institute (TDRI)
เลขานุการ

เลขานุการ
นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
E-mail: nachanann(at)yahoo.com
โทรศัพท์: 0-2727-3880

แชร์/แบ่งปัน