อาจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 0-2727-3914
Fax : 0-2375-1296
E-mail : prapon.s@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จาก Sam Houston State University มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2550
  • หลักสูตรการฝึกอบรมเอฟบีไอ จากสถาบันฝึกอบรมเอฟบีไอ (FBI Academy) มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2545
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูลข้อสนเทศ จาก Syracuse University มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2542
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2537
  • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อย-ตำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2532
รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

รางวัลหรือทุนที่ได้รับ

  • รางวัลเรียนดีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี พ.ศ.2532
  • สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ.2537
  • รางวัลเรียนดีจากจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ ปี พ.ศ.2537
  • ได้รับทุนการศึกษาจากกรมตำรวจไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ Syracuse University มลรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540 – 2542
  • ได้รับทุนการศึกษา The Prime Minister Thaksin Scholarship to Study at Sam Houston State University ไปศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2546 – 2550
  • ได้รับทุนการศึกษา The Michael Schulze Scholarship at Sam Houston State University ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2547 – 2548
  • ได้รับทุนการศึกษา Sam Houston State University Graduate Academic Achievement Scholarship ในระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2547 – 2548
ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

  • รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2532 – 2535
  • รองสารวัตรแผนกสถิติวิจัยและวางแผน กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและประชาชน กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พ.ศ.2535 – 2537
  • รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2537-2538
   สารวัตรภาควิชาการป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2538 – 2543
  • อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ ส่วนวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2543 – 2544
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ3) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2544 – 2551
  • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551 – 2552
  • รองศาสตราจารย์ (สบ 4) คณาจารย์ประจำคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2552 – 2554
  • หัวหน้าภาควิชาการบริหารงานตำรวจ กลุ่มงานวิชาการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2550 – 2552
  • รองคณบดี คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2552 – 2554
  • อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

สาขาของงานวิจัยที่สนใจ

  • หลักอาชญาวิทยา
  • หลักการบริหารงานตำรวจ
  • อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับงานตำรวจ
  • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • การวางแผนกลยุทธ์
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • องค์การและการจัดการ
ประสบการณ์งานวิจัย

ประสบการณ์งานวิจัย

  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่ซึ่งมีคดี ลักทรัพย์ในปริมาณสูง (hot spot) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2552)
  • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2551)
  • ผู้วิจัยในโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความพึงพอใจของประชาชน รายภาค และรายจังหวัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2553)
  • ผู้วิจัยในโครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2552)
  • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) ในประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2552)
  • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยกฎหมายจราจรทางบก ร่วมกับสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • ผู้วิจัยในโครงการวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในประเทศต่างๆ ในสถาบันศึกษากลุ่มที่ใช้ความรุนแรง (Institute for the Study of Violent Groups) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมผลิตหนังสือที่ตีพิมพ์จากงานวิจัยนี้คือ Extremist groups: An international compilation of terrorist organizations, violent political groups, and issue-oriented militant movements (3rd Ed.). Huntsville, TX. Office of International Criminal Justice and the Institute for the Study of Violent Groups พ.ศ.2549
  • นักวิจัยประจำสถาบันฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Bill Blackwood Law Enforcement Management Institute of Texas) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2546 – 2548
  • นักวิจัยประจำสถาบันศึกษากลุ่มที่ใช้ความรุนแรง (Institute for the Study of Violent Groups) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2547 – 2550)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

บทความ

  • บทความในเอกสารส่งเสริมวิชาการตำรวจ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตสำหรับงานตำรวจ, 36(382) ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2543
  • บทความในหนังสือสารานุกรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย Encyclopedia of Law Enforcement. Thousand Oaks, CA: Sage Publication ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2548
  • บทความในหนังสือ Organized Crime: From Trafficking to Terrorism (2 Volume Set). CA: ABC-CLIO ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2550
  • นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นในการประชุมทางวิชาการของ Asian Association of Police Studies เรื่อง The Distribution of Theft Hot Spots in Bangkok: An Explorative Study ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2552
  • บทความในหนังสือ “Thailand” in Graeme R. Newman, (Ed). Crime and Punishment Around the World, Vol.3 (pp. 239-251). Asia/Pacific. Santa Barbara: ABC-CLIO. ร่วมกับ Lerdtomornsakul, Unisa, and Sutham Cheurprakobkit พ.ศ.2553.
  • บรรณาธิการประจำวารสาร Southwest Journal of Criminal Justice พ.ศ.2549 – 2553
  • บรรณาธิการประจำวารสาร International Journal of Cyber Criminology พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
  • บรรณาธิการประจำวารสาร International Journal of Criminal Justice Science พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน

ตำรา

  • แผนที่อาชญากรรม: การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานตำรวจ. นครปฐม, บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์ พ.ศ.2553
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ, บริษัทวิสคอม เซ็นเตอร์ พ.ศ.2550
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในงานตำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา. นครปฐม, โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2544
เลขานุการ

เลขานุการ

นางสาวลักขณา นิลกลัด
โทรศัพท์ : 02-727-3914
อีเมล์ : lakana.nilklad@gmail.com