รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3334,  02-727-3917
โทรสาร: 0-2374-4977
อีเมล: kasems.c@nida.ac.th

การศึกษา
 • พ.ศ. 2546 ปริญญาเอก Ph.D. in Public Policy Analysis & Administration, Saint Louis University, Saint Louis, Missouri, USA
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA) with Specialty in MIS Kentucky State University, Frankfort, Kentucky, USA
 • พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โปรดเกล้าแต่งตั้ง)
 • กรรมการสภาวิชาการ และ กรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ในอนุกรรมการสามัญประจำ (อ.ก.พ.) สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารและการพัฒนา
  (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2561-2564)
 • รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2559-2561)
 • รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2556-2559)
 • กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2559-2561)
 • เลขานุการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556-2559)
 • ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (2558-2559)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2553-2555)
 • รองคณบดี ฝ่ายวางแผน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า (2552-2553)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดอุดรธานี (2555-2556)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า (ภาคปกติกรุงเทพมหานคร) (2553-2555)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิด้า จังหวัดสงขลา (2551-2552)
 • รองผู้กำกับการ (หัวหน้า) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2548-2550) –
 • สารวัตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 3 (2547-2548)
 • สารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 2 (วิเคราะห์ข่าว) ตำรวจภูธรภาค 3 (2541-2546)
 • ผู้ช่วยนายเวร ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (2539-2541)
 • รองสารวัตร งาน 3 กองกำกับการ 1 (ศึกษาอบรม) ตำรวจภูธรภาค 3 (2537-2539)
 • รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (2535-2537)
 • รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2534-2535)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • เข็มเชิดชูเกียรติ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2556)
 • โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2555)
 • อาจารย์สมาชิกสโมสรราชพฤกษ์ สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ทุนศึกษาปริญญาเอก จาก St. Louis University, Missouri, USA. (พ.ศ. 2542-2545)
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government Scholarship — MONBUSHO) ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์, Kyushu University, Japan. (พ.ศ. 2541-2542)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 5 เรื่อง

 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ อานนท์ ฉัตรเงิน. (2559). ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดซ้ำหญิง ในคดีจำหน่ายยาเสพติด. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต.16(2), 71-86. (TCI กลุ่ม2)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ณัฐพงศ์ ย่องบุตร. (2559). ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจบกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 16(2), 119-133. (TCI กลุ่ม2)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, ณิศพล รักษาธรรม และ ประพนธ์ สหพัฒนา. (2559). ความหวาดกลัวอาชญากรรมทางเพศของหญิงที่โดยสารรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 9(2), 77-97. (TCI กลุ่ม2)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, ศุภชาติ เวชพร และ ประพนธ์ สหพัฒนา. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนในด้านการบังคับใช้กฎหมายไปปฏิบัติกับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยของเจ้าหน้าที่ตำรจจราจร. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11(2), 113-128. (TCI กลุ่ม1)
 • สุมิตรา จิระวุฒินันท์. กิตติชัย อัครวิมุต. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย. (2557). การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 4(1), 117-136. (TCI กลุ่ม1) ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)
  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full papers)
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand, Asian Review of Public Administration, XX, Nos.1-2 (January – December 2008), 196-204.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2012). Policy Decision Making in Theory and in Practice: The Eggs Story. NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่ม1), 4, (1 (January-June, 2012). 1-32.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Legalizing the Underground Lottery in Thailand: An Idea Time Whose Had Come?. NIDA Case Research Journal (TCI กลุ่ม1), 2, (1 (January, 2010), 155-190.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). ขันติธรรมทางชาติพันธุ์ของตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1), 16(2), 29-66.
 • สุมิตรา จิระวุฒินันท์, กิตติชัย อัครวิมุต, เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และ ปิยะนันท์ ทองน้อยเลิศชัย. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อวิชาชีพกับความตั้งใจออกจากวิชาชีพพยาบาล. ศรีนครินทร์เวชสาร. 25(1).
 • ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2553) ผลกระทบของการรับรู้การสนับสนุนจากที่ปรึกษา และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ที่มีต่อความผูกพันทางจิตใจของพนักงาน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยของแก่น, 9(2), 49-59.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2553). วัฒนธรรมตำรวจ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3(1). 5-13.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และคณะ. (2551). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของข้าราชการตำรวจ ในฐานะตัวแปรกลางระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมขององค์กรด้านกระบวนการ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร กับ ผลการปฏิบัติหน้าที่. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 16 (3), 229-238.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2551). ข้อเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม. วารสารกระบวนการยุติธรรม (TCI กลุ่ม2). 1(1), 19-26.
 • Scott B. Cummings & Kasemsarn Chotchakornpant. (2010). Through the Looking Glass: Trends in Racial Tolerance among Minority Adolescents, 1983-2006. Urban Affairs Association 40th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2008). Implementing Home Police Volunteers Strategy in Thailand. Proceeding of the Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Manila, Philippines, October 2008.
 • Kasemsarn Chotchakornpant & Suebsakul Khemthong (2013). Quality of contact between community members and Bangkok Metropolitan police. Proceeding of the Asian Conference on Cultural Studies 2013, Osaka, Japan, May 2013.
 • Kasemsarn Chotchakornpant. (2013). The Role of Police in Improving Ethnic Tolerance Between Buddhist and Muslim Thais. Proceeding of CSU Policing and Security in Practice: Then, Now and into the Future Conference, Charles Sturt University, Sydney, Australia, November 2013.
 • ปรีชญาณ์ นักฟ้อน และ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2554). การดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในงานราชทัณฑ์ไทย. การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ธันวาคม 2554).
ประสบการณ์วิจัย
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2560). การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ช่วงครึ่งแผน) ประจำปี พ.ศ. 2557-2559. (งบประมาณจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2558). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562. (งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2558). การประเมินผลปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิต. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2557). การประเมินผลแผนการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดในห้วงระยะเวลา 3 เดือน. (งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2556). การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2556). โครงการสำรวจระยะเวลาการดำเนินคดีอาญาของประเทศไทย. (งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2556). โครงการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การประเมินประสิทธิผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การประเมินมาตรการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. (งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม. (งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2555). การการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. (งบประมาณจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2554). การประเมินการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลในระยะเร่งด่วน (ยุทธการ 315).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2554) การจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554-59).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2554) การประเมินผลการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2554 ของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2554) การจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบงานราชทัณฑ์ (ก.ย.53 – ก.พ.54) (งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2553). การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2554-2556 (งบประมาณจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2553). การประเมินการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 กลุ่มพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน. (งบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ส.).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2553). การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ. (งบประมาณจาก กองทัพภาคที่ 3).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2553). การประเมินผลการดำเนินงานการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อำนวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.) (งบประมาณจาก ศอ.ปชน.).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2553). การวิจัยเพื่อจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice – TIJ).
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2553) ถอดประสบการณ์เด่น (Best Practices) ด้านบริหารจัดการการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ระยะที่ 2 (ส.ค.53) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2552). การประเมินสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดตามแนวชายแดน. (ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส.-หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2552). การประเมินกลไกระบบอำนวยการและปฏิบัติการเพื่อประเมินผลในเชิงยุทธศาสตร์. (ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส.-หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2552). การประเมินผลการปราบปรามยาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล. (ทุนวิจัยจากสำนักงาน ป.ป.ส.-หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ และคณะ. (2552). การประเมินการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน (รั้วชายแดน). (ทุนวิจัยจาก สำนักงาน ป.ป.ส.-หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2552). วัฒนธรรมการทำงานและการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ : ปัจจัยเสริมวิกฤตประเทศไทยจริงหรือ นำเสนอในโอกาสครบรอบการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์. (2552). การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติด และการนำนโยบายไปปฏิบัติห้วงประกาศสงคราม ยาเสพติด พ.ศ. 2546. (รายงานเสนอต่อ คณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษ และการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.)).
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

ที่ปรึกษา

 • วันที่ 25 ธันวาคม 2555 – 25 มีนาคม 2556, การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่คลองเตย
 • วันที่ 26 กันยายน 2554 – 22 มิถุนายน 2555, การพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553, คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบและจัดทำสำเนาข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และประมวลผลการสอบ ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษ 2553 – 2554
อบรม/เป็นวิทยากร
 • วันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2558, นักบริหารระดับกลาง, โรงแรมรามาการ์เดนท์และจังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2557, การพัฒนาการจัดการ , ห้องฝึกอบรม บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ 31 มกราคม – 1 มีนาคม 2556, การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
งานรับรองมาตรฐานด้านการศึกษา
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2553, ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์จำนวน 3 เรื่อง เพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อรับรางวัล
 • วันที่ 16 – 17 กันยายน 2553, เป็นผู้อ่านผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการประเมินผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขานุการ

เลขานุการ: นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน
โทร: 0-2727-3908