แชร์/แบ่งปัน

 
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3903
โทรสาร: 02-727-3903
อีเมล: taweesak_nida@yahoo.com, taweesak@nida.ac.th
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปีการศึกษา)
 • พ.ศ.2528 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางรัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก MPA. (Public Policy and Project Management), NIDA
 • พ.ศ.2521 ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2D.D.S. Doctor of Dentistry (2nd Hons.), Chulalongkorn University
 • พ.ศ.2519 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) เกียรตินิยม อันดับ 2 B.Sc. Medical Science (2nd Hons), Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2553 (คำสั่งที่ 344/2553)
 • รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2548
 • ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552
 • รักษาการผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2550 – 14 กรกฎาคม 2552
 • ผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2548 – 12 มี.ค. 2550
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษกรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ ต.ค. 2548 – 12มี.ค. 2550
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2547 -6 ต.ค. 2548
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2545 – 2 ส.ค. 2547
 • ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่27 ก.ย. 2545 – 31 พ.ค. 2547
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 2 ส.ค. 2542 – 24 ก.ค. 2545
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2540 – 25 ก.ค. 2542
 • ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 28 ม.ค. 2553 (คำสั่งที่ 42/2553)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2550 – 7สิงหาคม 2552
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

งานที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ-คณะกรรมการ

 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (7 ต.ค. 2554 – 6 ต.ค. 2557)
 • คณะกรรมการศูนย์พัฒนาภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
 • คณะกรรมการเงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะกรรมการโครงการเอกสารและตำราทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารวิจัย มสด. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(SDU Research Journal)
 • กรรมการสภาสภาสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 2554
 • คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่ 10 มกราคม 2550
 • คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2547 – 4 มกราคม 2552
 • รองประธานสภาพัฒนาการเมืองในวาระเริ่มแรก
 • สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในวาระเริ่มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 – 31 สิงหาคม 2551
 • คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง
 • คณะอนุกรรมการยกร่างสภาพัฒนาการเมืองตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2549
 • สมาชิกสมัชชาแห่งชาติตั้งแต่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 – 2550
 • คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ตั้งแต่ ตุลาคม 2550
 • คณะอนุกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2549
 •  กรรมการสภามหาวิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์ แสตมฟอร์ด ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2545 – 19 พ.ค. 2547
 • ที่ปรึกษาโครงการประเมินผล และประมวลผลความคิดเห็นคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และประชาพิจารณ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540)
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพและมาตรฐาน การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (คำสั่งกรรมการว่าด้วยการ ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ที่ 2/2541 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2541)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐประจำสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่สิงหาคม 2543 – 2545
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คำสั่งคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ที่ 2/2542 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาล และเมืองพัทยา (คำสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่ 1/2545 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล (คำสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ที่ 1/2545 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (คำสั่งคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ 3/2545 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2545)
 • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ปี 2546 (คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 01/2545 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2545)
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 45/2546 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546)
 • คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงาน (คำสั่งคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546)
 • ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการวางแผนและการพัฒนางานอาชีพ บริษัท ไทย แอร์พอร์ต กราวด์เซอร์วิสเซส จำกัด (TAGS.)
 • ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท L.P.N.
 • ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงพยาบาลปิยะเวท
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง  (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

  • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2558). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐของประเทศไทย. ตำรารัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้านการจัดการทุนมนุษย์ เนื่องในงาน 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (หน้า 101-154). บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการจากบทความวิชาการเผยแพร่ (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2561). การเลือกตั้งที่บริสุทธ์และเที่ียงธรรม, นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 20 ก.พ. 61

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 1 เรื่อง (ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 

 • ธนาวัตต์ แสงอาทิตย์ และทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2562). การศึกษาแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นการจัดตั้งสหภาพข้าราชการในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (TCI กลุ่ม2).

(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2545). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างสังคมได้เปรียบในการแข่งขัน.วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 10(2) :49-80. (TCI กลุ่ม1)

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)

งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา

 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2551). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2548). แรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : พิมพลักษณ์.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2548). การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2547). การประยุกต์ใช้ตัวแบบ Balanced Scorecard เพื่อประเมินผลองค์การ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2546). กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2545). รวมบทความวิชาการการบริหาร. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2544). การปฏิรูประบบการจัดการเพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าในประเทศไทย. กรุงเทพ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

ผลงานวิชาการจากงานวิจัยเผยแพร่

 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2545). การปฏิรูประบบการจัดการเพื่อรองรับการประกันสุขภาพในประเทศไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์.1(1): 71-131. (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2545).การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.10(2): 49-80. (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2545). การปฏิรูประบบราชการ: การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์.1(2) (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2542). การวิจัยทางการบริหาร:แนวทางและกระบวนการ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.8(1) : 59-88. (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2542). การประเมินผลแผนงาน/โครงการ สภาพปัญหา ความหมายและกระบวนการ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.8(3) : 69-86. (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2543). ทฤษฎีกับการวิจัยทางการบริหาร. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 9(1) : 11-25. (TCI กลุ่ม1)
 • ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2541).การบริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.7(2) : 1-21. (TCI กลุ่ม1)
 • TaweesakSuthakavatin. (1996). Advances in contemporary Public Administration. Thai Journal of Development Administration. 36(3) : 67-79.

ประสบการณ์วิจัย
– อุดม ทุมโฆสิต ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน บรรเจิด สิงคะเนติ. (2557). การทุจริตเชิงนโยบาย : ปัญหา สาเหตุและแนวทาง แก้ไขการทุจริตเชิงนโยบาย : ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.
– ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2555). การศึกษาแสวงหารูปแบบการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับจังหวัดระยอง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.
– ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2553). โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานอัยการสูงสุด. สำนักงานอัยการสูงสุด.
– ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2550). การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

แชร์/แบ่งปัน