แชร์/แบ่งปัน

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-727-3925
โทรสาร: 0-2374-7395
อีเมล: achakorn@ics.nida.ac.th, achakorn1@gmail.com
ประสบการณ์การทำงาน
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ประสบการณ์การวิจัย
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน