แชร์/แบ่งปัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2524 Ph.D. (Economics) University of Hawaii, U.S.A.,
 • พ.ศ.2519 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • พ.ศ.2516 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
การศึกษา

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วาระที่ 2 (9 เมษายน 2550 – 8 เมษายน 2553)
 • คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วาระที่ 1 (9 เมษายน 2547 – 8 เมษายน 2550)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (15 กรกฎาคม 2546 – 8 เมษายน 2547)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัย
ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ(proceedings) จำนวน 3 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. (2561). นโยบายรถยนต์ไฟฟ้า : เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อผู้ผลิต, นำเสนอในการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 20 ก.พ. 61
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. (2560). ประเทศไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์, นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 5 มิ.ย. 60. (102-118)
 • อริยาพร วิริยะภัคพงศ์ และราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. (2560). รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดสระแก้ว, นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์, 5 มิ.ย. 60. (28-57)

ประสบการณ์การวิจัย

 • ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2554. แนวโน้มเศรษฐกิจ
  มหภาคไทยปี 2554-2555 และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจ
  มหภาค: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2550. รายงานวิจัยตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2536. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ. สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2534. รายงานฉบับสมบูรณ์การกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม. ฝ่ายการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2534. รายงานการวิจัยการศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขาและการกระจายอุตสาหกรรมสู่ต่างจังหวัด. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2533. รายงานผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539). กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2533. การประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้นโครงการศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขาและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ต่างจังหวัด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
 • ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. 2533. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการกำหนดเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม. ฝ่ายการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

งานบริการ/งานบริการทางวิชาการ

 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ 2554.

แชร์/แบ่งปัน