แชร์/แบ่งปัน

 

 อาจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ. เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2727-3859
โทรสาร: 0-2374-0324
อีเมล: montree_so@yahoo.com

 

การศึกษา

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรอบรม

บทความวิชาการ

ผลงานวิจัย

ประสบการณ์วิจัย
เลขานุการ

แชร์/แบ่งปัน