รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล: psiroros@gmail.com
การศึกษา

การศึกษา

 • พ.ศ.2528 Ph.D. (Political Science), Wisconsin Madison U.S.A.
 • พ.ศ.2518 M.A. (Political Science) (East Asian), Sophia University, Japan.
 • พ.ศ.2516 รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

ประวัติการทำงาน/รับราชการ

 • อาจารย์พิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับ (ทางด้านวิชาการ/งานวิจัย/การสอน/การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ฯลฯ)

 • Distinquished Research Award, National Research Council of Thailand, 2005
 • Distinquished Research Award, National Research Council of Thailand, 2004
 • Distinguished Research Award, National Research Council of Thailand,1998
 • US-Japan Relations Program, Research Fellow, Harvard University, 1991-1992
 • Japan Foundation Fellowship Program, Research Fellow, 1991
 • JSPS-NRCT Fellowship for Research in Japan, 1988
 • Thammasat University Scholarship for studying in USA, 1978-1985
 • Asia Foundation for writing dissertation at UW-Madison, 1985
 • Harvard-Yenching Fellowship to study Japanese language in Japan, 1972-1975
การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม (งานบริการสังคม)

 • กรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีประชาพิจารณ์, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2541-2547)
 • กรรมการวิชาการด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, การทางพิเศษแห่งประเทสไทย (พ.ศ.2541-2543)
 • กรรมการควบคุมคุณภาพโครงการปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชน, ทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2540-2543)
 • อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ.2546-2549)
 • กรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, สำนกงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
 • กรรมการว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ, สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2553-ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม (ผู้ชำนายการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน), คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2553-2555)
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา จำนวน 1 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558)

 • พัชรี สิโรรส และคณะ. (2559). Case Studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ.

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full papers) จำนวน 2 เรื่อง
(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.2558 และ มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1)

 • พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วมูลคำ. (2560). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: ตัวแบบและกรณีศึกษาสู่ความสำเร็จ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 24(2):136-157
 • พัชรี สิโรรส. (2557). การจัดการปกครองและนโยบายสาธารณะ. วารสารการเมืองการปกครอง (TCI กลุ่ม1). 4 (2): 1-12.

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในอดีต (บางส่วน)
งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ/ตำรา

 • คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน. (2551). (หนังสือคู่มือประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังควมคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.2548) ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2551)
 • พัชรี สิโรรส และคณะ. (2559). Case Studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ.
 • พัชรี สิโรรส และคณะ. (2540). รัฐไทยกับธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ.
 • Patcharee Siroros and Ukrit Pathamanon. (1990). Handbook on Thai Economics and Politics, 1885-1985. research and Development center, Faculty of Political Science, Thammasat University, July, 1990.
 • Patcharee Siroros and Sombat Chanthornvong and Chaiwat Sathaannand (editors), (1987). Politics of Thai Economic Policymaking: A case Study of the Investment Promotion Act of 1960, 1962, in Living in Thailand, Thammasat University Press, 1987.
 • Patcharee Siroros. (1995). The Role of the Thai State as Seen Through Six Case Studies , EPA-IV Yearbook, Thammasat University, Bangkok, 1995.
 • Patcharee Siroros, Chusri Manipluksa, & Kenneth Haller (1996). Japanese Investment in Thailand Political and Economic Aspects, in the Thai-Japanese Relationship Looked at From 100 Years of Treaties and Agreement. Academic Development Services International, Bangkok, 1996.

ผลงานวิชาการจากงานวิจัยเผยแพร่

 • Patcharee Siroros. (2013). The Dynamics of Public Policy From State, Business to Citizen Kobfai Publishing, 2013.
 • Patcharee Siroros and other. (2011). Trying to make Decisions Stick: Natural Resource Policy Making in Thailand. With Daniel Unger in Journal of Contemporary Asia 41, (2, May 2011, ):.206-228.
 • Patcharee Siroros editors with Keneth J. Haller. (1997). Legal Foundations for Public Consultation in Government Decision-Making, Kobfai Publishing Project, 1997.
 • พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วมูลคำ. (2560). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: ตัวแบบและกรณีศึกษาสู่ความสำเร็จ. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (TCI กลุ่ม1). 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560).
 • พัชรี สิโรรส. (2557). การจัดการปกครองและนโยบายสาธารณะ. วารสารการเมืองการปกครอง. 4 ฉบับที่ 2 (หน้าที่ 1-12).
 • Patcharee Siroros with Sandra Hodge and Kritsada Boonchai. (2008). Deliberative Democracy: Dialogue, Empowerment and Social Capital,. Paper presented at the International Conference on Thai Studies, Bangkok, 2008
 • Patcharee Siroros with with Keneth J Hall And Arjuna Chaiyasena. (2008). Shifting the Paradigm from Creativity-Challenged to Creativity-Allowed: The way Forward for Thai R&D. Paper presented at the Internayional Conference on Thai Studies, Bangkok, 2008
 • Patcharee Siroros and enneth Haller. (1994) Thai-style’ Contractual Relationships: Two case Studies. Contemporary Southeast Asia, 1994, 16, 317-41.
 • Patcharee Siroros. (1992) Case Studies as a Teaching Method for a Graduate Executive Program. Journal of Political Science, Thammasat University, Vol 18 87-98, 1992.

ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 • Patcharee Siroros and other. (2007). Economic Policy and Selective Industries Development in Thailand : the Thai Gems and Jewellery Industry and the Siam Center Group, Paper presented at Manufacturing Compettitiveness in Asia : How Internationally Comp
 • Patcharee Siroros with Wannitikul and Medhi Kronhkaew. (2007). Economic Policy and Selective Industrial Development in Thailand: the Thai Gems and Jewelry Industry and the Siam Cemment Group, in Jomo K.S. (ed.), Manufacturing Competitiveness in Asia: How Internationally. Competitive National Firms and Industries Developed in East Asia. RoutledgeCurzon, 2003 (hard cover) and 2007 (paperback).
 • Patcharee Siroros and Wilaiwan Wannitikul. (1998). International Competitiveness of Indigenous Thai Firms: Case of the Jewelry Industry, and the Siam Cement Group. Occasional Paper NO.8, Founfation for Advanced Studies on International Development, Tokyo, Japan, 1998.
 • Patcharee Siroros. (1996). Thai Investment in China. (in Japanese and Thai) in Internationalization of China’s Economy and Interrelations in East Asian Economies, Koichi Nonaka (ed.), Institute of Developing Economies, Tokyo, 1996.
 • Patcharee Siroros and Richard Doner. (1995). From Local Content to Liberalization: The State and Business in the Thai Automobile Industry. Paper Presented at the Georgetown Conference on Korean Society II, Korean State and the Rise of Civil Society, organized by Georgetown University, Washington DC, May 7-10, 1995.
 • Patcharee Siroros and Richard Doner. (1992). Technology development and Collective Action in Southeast Asia: Notes from the Thai case. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Asian Studies, Washington DC, April 2-5, 1992.
 • Patcharee Siroros and Silvia Maxfield. (1992). The Politics of Central Bangkok in Thailand. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Asian Studies, Washington DC, April 2-5, 1992.
 • Patcharee Siroros. (1992). Political Regimes, Japanese investment and Policy Choices: A study of the Thai Auto Industry. US-Japan Relations Program, Occasional Paper 92-13, Harvard University, 1992.
 • Patcharee Siroros and Pranee Tinakorn. (1991). Japan’s ODA and Thai Development: A Successful Story? in Chulacheeb Chinwanno & Wilaiwan Wannitikul, eds., Japan’s Official Development Assistance and Asian Developing Economies, Institute of East Asian Studies: Bangkok, Thailand. 1991.
 • Patcharee Siroros and Yot Santisombat. (1990). New Trend of Japanese ODA and Asian Developing Economics. Paper presented at the symposium on Asia-Pacific Region as a Center for Growth in the World Economy, Hosei University, Tokyo, September 26-28, 1990.
 • Patcharee Siroros and Yot Santisombat. (1988). Japanese and US Aid to Thailand. Paper presented at the conference on Japan and the Third World, Washington DC, May 19, 1988.
 • Patcharee Siroros and Yot Santisombat. (1987). Reflections on World Problems and Future-Oriented Studies: A Survey of Development Policies and Strategies Implemented in Thailand During the Past Ten Years. UNESCO, July 1987.
 • Patcharee Siroros. (2008). Deliberative Democracy: Dialogue, Empowerment and social capital, with Sandra Hodge and Kristsada Boonchai. Paper presented at the International Conference onThai Studies, Bangkok, 2008.
 • Patcharee Siroros. (2008). Shifting the Paradigm from Creativity-challenged to Creativity-allowed: the Way Forward for Thai R&D, with Kenneth J. Haller and Arjuna Chaiyasena. Paper presented at the International Conference onThai Studies, Bangkok, 2008.
 • Patcharee Siroros. (1990). Politics of Policymaking Process. Paper for presentation at the conference on Leadership and Policymaking in Thailand, Faculty of Political Science, Thammasat University, Bangkok, Thailand, February, 1990.
 • Patcharee Siroros. (1998). Road Accident Management in Thailand, Thammasat-Mahidol 6th Annual Conference, Accident and Disaster Management in Thailand Bangkok, January 1998

ประสบการณ์วิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัย (2551). เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับนโยบาย เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 2551.
 • หัวหน้าโครงการวิจัย (2551). คู่มือแนะแนวทางการบริหารราชการแบบมรส่วนร่วมระดับกระทรวง/กรม รายงานการวิจัย หัวหน้าโครงการ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 2551
 • ผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัย (2550). เรื่อง การศึกษาโครงสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์และรูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยสำหรับประเทศไทยและต่างประเทศ: กรณีศึกษา สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ : หัวหน้าโครงการวิจัย) เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550.
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การโอน ขสมก.ให้ กทม. (พ.ศ.2541). (ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทงานวิจัยกลุ่มจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (พ.ศ.2546). (ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทงานวิจัยกลุ่มจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและการจัดทำร่างพระราชบัญญัตทรัพยากรน้ำ (พ.ศ.2549). (ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทงานวิจัยกลุ่มจากสภาวิจัยแห่งชาติ)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
 • Patcharee Siroros editors with Thavida Kamolvecha. (1999). Conflicts in Thai Society at a Time of Crisis, Executive Public Administration Program, Faculty of Political Science, Thammasat University, 1999.
 • Patcharee Siroros. (1998). Networks in Thai Policy Process: The case of Road Safety, Research Report, Health System Research Institute, Ministry of Public Health, October, 1998.
 • Patcharee Siroros with Thammasat University research team. (1997). Evaluating the 1993 and 1994 Development Budgets, Research Report, Budget Bureau of Thailand, February 1997.
 • Patcharee Siroros. (1991). The management of the R&D System to Support Industrial Development . (in English and Thai) Project Report, Thailand Development Research Institute, 1991.
  Patcharee Siroros. (1985). Patterns of Industrial Policymaking in Thailand: Japanese Multinationals and Domestic Actors in the Automobile and Electrical Appliances Industries, Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin-Madison.