แชร์/แบ่งปัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส
อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถ.เสรีไทย บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมล: psiroros@gmail.com
การศึกษา
ประวัติการทำงาน/รับราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

แชร์/แบ่งปัน